Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Komunitné centrum

     

PROJEKT SA REALIZUJE

VĎAKA PODPORE Z EURÓPSKEHO SOCIÁLNEHO FONDU

V RÁMCI OPERAČNÉHO PROGRAMU

ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNA INKLÚZIA

Viac informácií o ESF nájdete po kliknutí sem

Viac informácií o IA MPSVR SR nájdete po kliknutí sem

Pozrite si aj

odkaz na riadiaci orgán zodpovedný za realizáciu príslušného balíka pomoci tu

odkaz na sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom tu

KOMUNITNÉ CENTRUM HANDLOVÁ

KOMUNITNÉ CENTRUM

 • Zámer zriadiť a prevádzkovať Komunitné centrum v Handlovej (ďalej KC) bol schválený na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Handlová č. 1231 zo dňa 30.10.2014 v súlade so schválenými dokumentmi – Komunitný plán rozvoja sociálnych služieb mesta Handlová na roky 2014 - 2019 a PHSR mesta Handlová.
 • Prvé otvorenie KC bolo 01.03.2015 v rámci Národného projektu Podpory komunitných centier a výkon činnosti skončil 31.10.2015, oficiálnym ukončením NP.
 • Následne mesto zabezpečovalo čiastkové aktivity prostredníctvom dobrovoľníckej činnosti (do 01.05.2016).
 • Od 01.05.2016 je mesto Handlová zapojené do nového Národného projektu – Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni a zabezpečuje prevádzku komunitného centra v súlade so zákonom o sociálnych službách a podmienkami IA MPSVR SR.
 • Komunitné centrum je zariadenie bez právnej subjektivity, začlenené organizačne pod sociálne oddelenie mestského úradu.
 • V komunitnom centre sa fyzickej osobe, rodine alebo skupine osôb v nepriaznivej sociálnej situácii, ktoré sú ohrozené sociálnym vylúčením, majú obmedzené schopnosti alebo možnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy pre zotrvávanie v segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby, poskytujú odborné činnosti, iné činnosti a aktivity.
 • Komunitné centrum je zariadenie, poskytujúce programy, ktorých cieľom je vzdelávanie, pestovanie záujmových aktivít, občianska svojpomoc alebo riešenie určitých problémov, zároveň vytvára priestorové a materiálne podmienky pre komunitný rozvoj, komunitnú rehabilitáciu a sociálnu prácu prostredníctvom poskytovania komplexných sociálnych a komunitných služieb. Prispieva k predchádzaniu vzniku alebo zhoršovaniu nepriaznivých sociálnych situácií a riešeniu miestnych sociálnych problémov, sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených na individuálnej, ako aj na lokálnej úrovni.
 • Cieľom je podporovanie aktivít členov miestnej komunity prostredníctvom zvyšovania sociálnych zručností, prevencie a predchádzaniu sociálno-patologických javov, poradenskej činnosti pre potreby komunity a klienta, poskytovanie vzdelávacích a voľno časových aktivít.

KOMUNITNÁ PRÁCA

 • je práca, ktorá má zabraňovať vznikaniu sociálnych problémov, alebo napomáhať v riešení už vzniknutých problémov. Je to cieľavedomý, systematický proces zlepšovania sociálnych vzťahov medzi záujmovými skupinami obyvateľov obce a inštitúciami miestnej komunity, zlepšenie podmienok života v komunite.

KLIENTI KOMUNITNÉHO CENTRA

 • vysokým percentuálnym zastúpením deti a mládež,
 • osoby s nízkymi príjmami, pod alebo  na hranici životného minima,
 • dlhodobo nezamestnané osoby,
 • osoby dlhodobo odkázané na dávky štátneho systému sociálnej pomoci,
 • rodič na materskej dovolenke,
 • seniori,
 • rómska komunita,
 • ostatní obyvatelia mesta, záujmové skupiny všetkých vekových kategórií.

Ku klientom komunitného centra patria obyvatelia danej obce a mesta prostredníctvom programov sociálnej inklúzie, podporných programov a rozvojových programov za účasti širokej skupiny obyvateľov obce.

PRACOVNÍCI KOMUNITNÉHO CENTRA

Odborný garant KC:  Cieľom práce odborného garanta KC je organizačné, metodické a personálne riadenie komunitného centra v takej kvalite, aby bolo zaistené plnenie cieľov práce komunitného centra vo vzťahu k jeho klientom a dodržiavanie štandardov komunitného centra.

Odborný garant KC koordinuje celú činnosť KC, organizačne a obsahovo zabezpečuje činnosti a aktivity projektu v konkrétnej obci.

OGKC: Mgr. JANA POLAKOVIČOVÁ

Odborný pracovník KC : Zodpovedá za realizáciu služieb, aktivít a činností KC, ktoré sú prístupné pre celú obec/komunitu. Pomáha zvyšovať zručnosti ľudí na miestnej úrovni, podporuje a rozvíja ich osobnostné kompetencie a motiváciu k samostatnému riešeniu problémov, aktivizuje ich a posilňuje sebavedomie a zodpovednosť. Prispieva k zmierňovaniu a abreakcií napätí v komunite, je pripravený byť neformálnym mediátorom prípadných konfliktov. Svojou činnosťou sa snaží prispieť k sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených, a to ako na individuálnej, tak aj na lokálnej úrovni.

OPKC: Mgr. BARBORA VAŠKOVÁ

Pracovník KC : Asistuje odbornému pracovníkovi pri výkone jeho činnosti podľa pokynov a pod metodickým vedením odborného pracovníka. Mapuje potreby cieľovej skupiny a navrhuje spôsoby riešenia, vyhľadáva klientov a potenciálnych klientov pre KC  a vedie voľno - časové aktivity pre deti a mládež, realizuje preventívne aktivity, vypomáha pri doučovaní, organizuje komunitné podujatia a aktivity.

PKC: Mgr. LUBOMÍR OBERT

UMIESTNENIE KOMUNITNÉHO CENTRA

KC je umiestnené v budove zdravotného strediska HBP Prievidza, a.s. , na ulici Štrajková č. 5 v Handlovej, na základe nájomnej zmluvy mesta Handlová a spoločnosti HBP Prievidza a.s. od 01.01.2015. V blízkosti budovy KC je situovaná rómska osada, podľa zápisu v Atlase rómskych komunít 2013 eviduje 6,5 % zastúpenie Rómov z obyvateľov mesta, t.j. z celkového počtu 17 685. Umiestnenie komunitného centra rešpektuje podmienku nízkoprahovosti a bezprostrednosti vo vzťahu k primárnym užívateľom poskytovaných služieb – obyvateľom sociálne vylúčenej lokality, so súčasným zohľadňovaním jeho integračnej funkcie vo vzťahu k celej komunite.

PRIESTOROVÉ VYBAVENIE KOMUNITNÉHO CENTRA

 1. miestnosť – nízkoprahový klub pre deti a mládež (klubovňa) - využívaná najmä na nízkoprahové aktivity, programy pravidelné aj nepravidelné: to znamená dostupné pre všetky deti a mládež, kuchyňa (využívaná na praktické ukážky, tréningy, cvičenia prípravy jedál pre dospelých aj primerané vekové kategórie detí a mládeže,
 2. miestnosť – klubovňa/ školiaca miestnosť - využívaná na individuálne a skupinové poradenstvá a vzdelávacie aktivity, využívaná na predškolskú prípravu detí, školenia, besedy, tréningy, praktické cvičenia, ukážky, stretnutia pre deti, mládež aj dospelých,
 3. miestnosť – denná miestnosť/kancelária pracovníkov (OPKC, PKC) - miestnosť pre pracovníkov,
 4. miestnosť - kancelária OPPRKC - využívaná pracovníkmi pre svoju činnosť (spisová dokumentácia, príprava podkladov...),
 5. miestnosť – sociálne zariadenia - WC pre každú skupinu zvlášť: zamestnanci, klienti, teplá a studená voda,
 6. miestnosť – sklad materiálu a pomôcok pre potreby KC - využívanie na odkladanie rôzneho materiálu, pomôcok.

SLUŽBY POSKYTOVANÉ V KOMUNITNOM CENTRE

 • sociálne poradenstvo,
 • komunitná práca a komunitná rehabilitácia.
 • nízkoprahové programy pre deti a mládež,
 • výchovno – vzdelávacie a aktivizačné služby,
 • právne poradenstvo.

OTVÁRACIE HODINY KOMUNITNÉHO CENTRA

 • Pondelok        8.00 – 17.00 h
 • Utorok            8.00 – 17.00 h
 • Streda            8.00 – 17.00 h
 • Štvrtok            8.00 – 17.00 h
 • Piatok             8.00 – 17.00 h 
 • Pre verejnosť  8.00 – 16.00 h

KONTAKT KOMUNITNÉHO CENTRA V HANDLOVEJ

Telefón: 0905 284 972, email: komunitnecentrum@handlova.sk


 

Hlasujte za handlovský projekt Zelená spája komunity. Dostal sa do finále a môže vyhrať vďaka vám! ...aby rástli deti a stromy spolu.

ilustačný obrázok

Ako hlasovať

KLIKNITE SEM, VYBERTE ZELENA SPAJA KOMUNITY, HLASUJTE. ĎAKUJEME

V priebehu mesiaca november 2017 môžu všetci Handlovčania a priaznivci svojim hlasovaním prispieť k úspechu projektu Zelená spája komunity, ktorý zachráni kúsok nášho mesta! Komunitné granty získa spolu 24 projektov, a to v každom kraji 3 projekty s najväčším počtom hlasov získaných vo verejnom hlasovaní. Konečné zverejnenie výsledkov potvrdené Správnou radou nadácie, bude najneskôr 30.11. 2017. Či získame grant z Nadácie VÚB, máme vo svojich rukách .

Hlasujte na www.komunitnegranty.sk od 6. do 19. novembra 2017 do 24:00 h. Hlasovanie je bezplatné. Prebiehať bude prostredníctvom odoslania telefónneho čísla, na ktoré hlasujúci prijme kód. 

Projekt  z dielne Komunitného centra  Handlová uspel v konkurencii 161 žiadostí o grant v rámci grantovej schémy „80 000 pre komunity, kde to žije.“, ktorú organizuje Nadácia VÚB. V hodnotení odbornej komisie sa dostal do výberu 6 najlepších projektov v Trenčianskom kraji. Teraz je na rade verejná hlasovacia súťaž, do ktorej sa môžu zapojiť hlasovaním jeho priaznivci.

Vďaka vám budú mať stromy menovky, deti budú rásť spolu so stromami

Projekt má za hlavný cieľ zveľadenie verejných priestranstiev v rómskej  osade mesta Handlová a budovanie a podporu dobrých susedských vzťahov. Projekt Zelená spája komunity je aj o zodpovednosti. O verejné priestranstvá sa budú starať deti z Komunitného centra Handlová, ale aj samotní obyvatelia (napr. v rámci aktivačných prác). Každé dieťa prevezme záštitu nad vysadeným stromom. Strom dostane menovku s jeho menom a „jeho strom“ sa stane súčasťou celku, ktorý prispieva k tvorbe čistého ovzdušia a tým chráni životné prostredie nielen mesta Handlová, ale celej planéty. Projekt podporí pozitívny vzťah detí k prírode, k spoločnému vlastníctvu v meste a pocitu zodpovednosti za veci verejné. Deti vedia byť zodpovedné ak ich to naučíme. Pomôžte nám a hlasujte!

Do projektu budú zapojené deti z komunitného centra spolu s rodičmi. Realizácia projektu prispeje k zlepšeniu životného prostredia v tejto časti mesta, ku skrášleniu  verejného priestranstva, k odstráneniu odpadu z týchto miest a vybudovaniu takého prostredia, kde budú môcť tráviť voľný čas matky s deťmi, ale aj ostatní obyvatelia. Našim zámerom je upraviť najmä plochy Hladového námestia, ktoré je spojené  historicky s mnohými udalosťami nášho mesta. Projekt mu vráti jeho dôležitú úlohu a stane sa miestom stretávania, možno tak ako za čias, keď bolo trhoviskom.


 

Pravidlá komunitného centra

PRAVIDLÁ KC.pdf(189.8 kB)PRAVIDLÁ KC.pdf

Vyhodnotenie letného tábora v termíne od 18.7.2016 – 22.7.2016

Ahojte milé deti, milí rodičia, starí rodičia,

letné prázdniny sú v plnom prúde, deti nemusia „pracovať“, ale tety a ujo z Komunitného centra Handlová spoločne s tetami zo sociálneho oddelenia MsÚ nezaháľali a zorganizovali počas letných prázdnin, už v poradí druhý ročník, denného letného tábora.

Júlový turnus denného tábora sa konal od 18.7.2016 do 22.7.2016, augustový turnus nás ešte len čaká. Pre tých zvedavých - druhý turnus denného tábora sa uskutoční v mesiaci august, a to v termíne od 8.8.2016 do 12.8.2016.

A aký bol prvý turnus denného tábora? Cena júlového denného tábora bola 20, - € (týždeň) dieťa. Myslíme si, že je to super cena, v porovnaní s cenami iných táborov. Túto sumu sme si mohli dovoliť najmä pre sponzorstvo rôznych organizácií a súkromných osôb.

Naše poďakovanie patrí najmä Jánovi Papčovi a Petrovi Hvorkovi, za umožnenie bezplatného vstupu do Bojnického zámku a do Dino parku, Janovi Janovičekovi, za bezplatný odvoz detí do Navaho klubu a späť, Norbertovi Konczovi za poskytnutie zľavy na obed pre deti a umožnenie športovania na detskom ihrisku „Papučky“, p. Hutirovej za zľavnené vstupné do bazéna a zabezpečenie obeda. Základnej škole školská za zapožičanie športového náčinia na celé prázdniny., Marošovi Adamikovi za pomoc pri aktivitách a príprave stravy na strelnici. Tete Hanke Štepaníkovej za zapožičanie vzduchovky. Denný tábor sa konal od pondelka do piatka a zúčastnilo sa ho 13 deti z  mesta a dokonca jedno dieťa z Ráztočna. Počas tábora deti podnikli výlet do Navaho klubu a na strelnicu, navštívili Bojnický zámok a Dino park, a koniec  tábora zavŕšili návštevou Hutira relax centra. Pre deti bola okrem jedného dňa zabezpečená aj strava. Počas tábora dohľad nad deťmi zabezpečovali tety a ujo z Komunitného cesntra a tety zo sociálneho oddelenia MsÚ Handlová. Po každom dni sme s deťmi spravili vyhodnotenie celého dňa, povedali si pozitíva a negatíva. Deťom sa v tábore veľmi páčilo spoznali nových kamarátov, zabavili sa, zašportovali si, navštívili miesta kde ešte nikdy neboli. Niektoré sa tešia na augustový tábor. A čo čaká deti? Nechajte sa prekvapiť :)

Autor: Komunitné centrum Handlová


 

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

webygroup

English version
Úvodná stránka