Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Zástupca primátora

Zástupca primátora 2014-2018

Dušan Klas

 Dušan Klas

Tel: +421 519 25 37

E-mail: dusan.klas@handlova.sk

Kandidát za SNS. Člen Mestskej rady, zástupca primátora mesta Handlová.
Vzdelanie: 1978 SPŠE v Handlovej.
Zamestnanie:
1980 -1985 zamestnanec HUB – Baňa Handlová
1985 - 1991 vedúci zberných surovín v PD
od 1992 po súčasnosť - SZČO
Tretie volebné obdobie zástupca primátora mesta.


 

 

 

BYTOVÉ STRÁNKY

Od 15.12.2014 je zástupca primátora mesta poverený primátorom vybavovaním bytových stránok. Zvyčajne sú bytové stránky vybavované:

PONDELOK 13.00 -16.00 h

Termín a čas stretnutia je nutné dohodnúť vopred
na sekretariáte primátora mesta a zástupcu primátora mesta

tel.: 046/519 25 35,  resp. osobne v kancelárii č. 21, 1. poschodie .

Podmienkou prijatia je prerokovanie predmetnej problematiky na MsBP Handlová s.r.o. - správa bytového fondu mesta Handlová.

Informácie o činnosti MsBP Handlová s.r.o  a kontakty nájdete tu.


 

Postavenie zástupcu primátora

 

 • Primátora mesta zastupuje zástupca, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním primátor do 60 dní od zloženia sľubu primátora. (Ak by tak neurobil primátor mesta, zástupcu zvolí mestské zastupiteľstvo.)
 • V Meste Handlová bol poverený výkonom funkcie zástupcu primátora Dušan Klas dňa 15.12.2014.
 • Ak je v meste zriadená mestská rada, zástupca primátora je jej členom.
 • Zástupca primátora môže byť len poslanec.
 • Primátor môže zástupcu kedykoľvek odvolať.
 • Ak primátor odvolá zástupcu, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania.
 • Zástupca primátora zastupuje primátora v rozsahu určenom primátorom v písomnom poverení.
 • Ak zanikne mandát primátora pred uplynutím funkčného obdobia, plní úlohy primátora v plnom rozsahu zástupca primátora.
 • Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného primátora.
 • Zástupcovi primátora, ktorý plní úlohy primátora, patrí plat podľa osobitného zákona.
 • Voľbou do funkcie zástupcu primátora sa nezakladá jeho pracovný pomer s mestom.
 • Mesto Handlová poskytuje zástupcovi primátora za výkon činnosti primeranú odmenu.
 • Výšku odmeny stanovuje mestské zastupiteľstvo. 

 

Ing. Rudolf Podoba, primátor Mesta Handlová ako jeho štatutárny orgán podľa § 13b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov písomne poveril Dušana Klasa zastupovaním primátora mesta na celé funkčné obdobie rokov 2014-2018. Zástupca primátora bude zastupovať primátora mesta a vykonávať úkony a činnosti v rozsahu:

Počas prítomnosti primátora

 • zabezpečovať prípravu zasadnutí mestského zastupiteľstva po stránke procesnej a koordinovať prípravu rokovaní mestského zastupiteľstva po stránke vecnej v súlade s rokovaniami mestskej rady
 • podieľať sa na organizačno-technickom zabezpečení rokovaní mestskej rady a mestského zastupiteľstva
 • koordinovať činnosť stálych komisií mestského zastupiteľstva v súčinnosti s odbornými útvarmi mestského úradu, mestskou radou a mestským zastupiteľstvom
 • zabezpečovať styk s poslancami mestského zastupiteľstva, konzultovať s poslancami materiály pripravované na rokovanie mestského zastupiteľstva a postupovať pripomienky, námety a požiadavky príslušným orgánom mesta a odborným útvarom mestského úradu
 • podieľať sa na tvorbe, kontrole a realizácii rozvojových programov mesta
 • podieľať sa na získavaní finančných prostriedkov pre potreby mesta
 • vykonávať riadiacu činnosť príspevkových a rozpočtových organizácií zriadených mestom v rozsahu kompetencií primátora mesta
 • zúčastňovať sa na rokovaniach, previerkach a kontrolách mesta a mestského zastupiteľstva
 • plniť úlohy určené primátorom mesta, mestským zastupiteľstvom a mestskou radou
 • prijímať a vybavovať žiadosti, podnety a pripomienky občanov vrátane vybavovania bytových stránok. 
 • organizovať činnosť spoločenských organizácií pôsobiacich na území mesta („Rada starších“- Klub dôchodcov, Červený kríž, Karpatskonemecký spolok a pod.)
 • spolupracovať s Detským a mládežníckym parlamentom mesta Handlová
 • koordinovať oblasť riešenia rómskej problematiky.

 

Počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie primátora mesta:

 • Počas krátkodobej neprítomnosti z dôvodu služobnej cesty, dovolenky, práceneschopnosti resp. iného dôvodu
 •  vykonávať všetky úkony a činnosti uvedené v bode A. tohto poverenia
 • viesť rokovanie mestskej rady a mestského zastupiteľstva
 • vykonávať všetky úkony súvisiace s činnosťou mestského zastupiteľstva a so zabezpečením chodu mesta
 • v majetkovoprávnych vzťahoch zúčastňovať sa rokovaní, spracovávať podklady a vykonávať úkony potrebné k uzatvoreniu zmlúv a dohôd, okrem oprávnenia tieto dohody a zmluvy podpisovať
 • v pracovnoprávnych vzťahoch podieľať sa na príprave podkladov pre pracovnoprávne úkony, okrem oprávnenia podpisovať právne úkony pre vznik, zmenu a zánik pracovného pomeru a pracovných činností vykonávaných mimo pracovného pomeru

 

Počas dlhodobej neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie primátora mesta v zmysle § 13b ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov plní úlohy primátora mesta v plnom rozsahu. 

Zástupca primátora je povinný všetky úkony súvisiace s týmto poverením vykonať osobne. 


 

Plat zástupcu primátora

Stanovenie platu primátora mesta a zástupcu primátora na roky  2014 /2015

 • Uznesenie MsZ dňa 15. 12. 2014

30.  MsZ BERIE NA VEDOMIE:

Návrh na stanovenie platu primátora mesta Handlová podľa  zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom

postavení a  platových pomeroch starostov obcí a  primátorov miest v  znení neskorších

predpisov a  zástupcu primátora mesta Handlová v súlade so Zásadami odmeňovania

poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Handlová v  znení  Doplnku č. 1 a  2   na volebné obdobie 2014-2018, predložený Ing. Jozefom Tonhauserom, prednostom MsÚ,  bez výhrad.

 

 • Uznesenie MsZ dňa 15. 12. 2014

31.  MsZ ZRUŠUJE: 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva mesta Handlová č. 1148 a 1150 zo dňa 29. 05. 2014, 

ktorými bol určený plat primátora mesta a zástupcu primátora mesta ku dňu 14. 12. 2014.

 

 • UZNESENIE  MsZ  dňa 15. 12. 2014

32. MsZ SCHVAĽUJE:

A/ Stanovenie platu primátora mesta Handlová na volebné obdobie 2014-2018 v  súlade so

zákonom    č. 253/1994 Z. z. o  právnom postavení a  platových pomeroch starostov obcí a  

primátorov miest v  znení neskorších predpisov, ktorý sa stanoví ako súčin:

- priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v  národom hospodárstve vyčíslenej na základe

údajov  Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a 

- násobku podľa § 4 ods.1 zákona č. 253/1994 Z. z. o  právnom postavení a  platových pomeroch

starostov obcí a  primátorov miest v  znení neskorších predpisov,

B/ zvýšenie takto stanoveného platu v súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o  právnom

postavení a  platových pomeroch starostov obcí a  primátorov miest v  znení neskorších

predpisov  o  40%, teda o 834 eur.

 

 • Plat primátora mesta sa stanovuje podľa § 3 ods. 1 a § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o 

právnom postavení a  platových pomeroch starostov obcí a  primátorov miest v  znení neskorších

predpisov na   2 919 eur

 • Takto stanovený plat  mu patrí odo dňa zloženia predpísaného sľubu.
 • V súlade s bodom 2. Čl. IV. Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva mesta 

Handlová v znení ich Doplnku č. 1 a 2 plat zástupcu primátora mesta vo výške 50 %

 z celkového platu primátora mesta.

 

 

 


 

dnes je: 20.1.2019

meniny má: Dalibor

webygroup

English version
Úvodná stránka