Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Hlavný kontrolór

Hlavná kontrolórka mesta Handlová

Ing. Dana Bedušová 

Kontakt: tel: +421 (0) 46 519 25 22,

Mestský úrad Handlová, Námestie baníkov 7, prízemie č.d. 14

Plán kontrolnej a previerkovej činnosti hlavnej kontrolórky

mesta Handlová na I. polrok 2014

Hlavná kontrolórka vykonáva v zmysle ustanovenia § 18 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení predovšetkým kontroly príjmov a výdavkov rozpočtu mesta Handlová a kontrolu hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Handlová. Kontrolná činnosť hlavnej kontrolórky mesta Handlová vychádza hlavne z ustanovení zákona 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje základné pravidlá, ciele a spôsob vykonávania finančnej kontroly. Kontrolnou činnosťou sa overuje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými a vlastnými prostriedkami mesta Handlová.

Kontrolná činnosť v I. polroku 2014 bude vychádzať z ust. § 18d zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ktorý určuje rozsah kontrolnej činnosti:

 • Zákonnosť, účinnosť, hospodárnosť a efektívnosť pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta Handlová, ako aj majetkom zvereným mestu Handlová do užívania
 • Príjmy a výdavky mesta Handlová
 • Vybavovanie sťažností a petícií
 • Dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane VZN mesta Handlová
 • Dodržiavanie interných predpisov mesta Handlová
 • Plnenie ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi
 • Plnenie opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených následnou kontrolou a odstránenie príčin ich vzniku

Predmetom kontroly hlavnej kontrolórky v I. polroku 2014 budú najmä:

 • Mestský úrad Handlová
 • Rozpočtové organizácie zriadené mestom
 • Príspevkové organizácie zriadené mestom
 • Právnické osoby, v ktorých má Mesto Handlová majetkovú účasť a iné osoby, ktoré       nakladajú s majetkom mesta, prenechaného na užívanie v rozsahu dotýkajúceho sa    tohto majetku

Následné kontroly hlavnej kontrolórky mesta Handlová budú orientované do nasledovných oblastí :

 1. Oblasť školstva
 1. hospodárenie školy a školského zariadenia s finančnými a materiálnymi prostriedkami, 
 2. hospodárenie a využívanie majetku mesta v správe školských zariadení
 3. registratúrny poriadok a registratúrny plán
 4. dodržiavanie Zákonníka práce  
 5. všeobecne platné právne predpisy so zameraním na :
 • zákon 431/2002 Z.z. o účtovníctve,
 • 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 • 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
 • interné akty riadenia mesta Handlová
 1. plnenie prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených následnou kontrolou a odstránenie príčin ich vzniku

Kontrolované subjekty: školy a školské zariadenia spadajúce do zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Handlová (ZŠ MN)

 1. Mestský úrad Handlová
 1. hospodárenie mestského úradu s finančnými a materiálnymi prostriedkami v nadväznosti na všeobecne záväzné právne predpisy, predovšetkým na :
 • zákon 431/2002 Z.z. o účtovníctve,
 • zákon 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
 • 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
 • 71/1967 zb. o správnom konaní
 • interné akty riadenia mesta Handlová
 1. plnenie prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených následnou kontrolou a odstránenie príčin ich vzniku
 2. evidencia majetku, vykonávanie inventarizácie v zmysle platných právnych predpisov
 3. vybavovanie sťažností a petícií v zmysle zákona 9/2012 Z.z. o sťažnostiach a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov
 1. Oblasť kultúry
 1. hospodárenie s finančnými a materiálnymi prostriedkami organizácie, ktorá zabezpečuje oblasť kultúry, v nadväznosti na všeobecne záväzné právne predpisy, predovšetkým na :
 • zákon 431/2002 Z.z. o účtovníctve,
 • 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
 • interné akty riadenia mesta Handlová
 1. evidencia majetku organizácie, vykonávanie inventarizácie v zmysle platných právnych   predpisov
 2. plnenie prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených následnou kontrolou    a odstránenie príčin ich vzniku

Kontrolované subjekty: mestské príspevkové organizácie (DK)

 1. Oblasť spravovania mestského majetku spoločnosťami založenými v zmysle obchodného zákonníka
 1. hospodárenie mestských organizácií s finančnými a materiálnymi prostriedkami v nadväznosti na všeobecne záväzné právne predpisy, predovšetkým na:
 • zákon 431/2002 Z.z. o účtovníctve,
 • interné akty riadenia mesta Handlová
 1. plnenie prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených následnou kontrolou     a odstránenie príčin ich vzniku

Kontrolované subjekty: spoločnosti založené mestom Handlová v zmysle obchodného       zákonníka (MsBP, Hater)

 1. Oblasť iné kontroly

Návrh plánu kontrolnej a previerkovej činnosti hlavnej kontrolórky vychádza z počtu subjektov,  ktorých mesto Handlová je zriaďovateľom, zakladateľom alebo iným spôsobom sú napojené na rozpočet mesta Handlová. Plán kontrolnej a previerkovej činnosti je flexibilný, bude reagovať na podnety mestského zastupiteľstva, primátora mesta a iné závažné podnety podané hlavnej kontrolórke.

Mestské zastupiteľstvo schválilo Plán hlavnej kontolórky mesta Handlová na 1. polrok 2014 dňa 21.11.2013


 

dnes je: 21.1.2019

meniny má: Vincent

webygroup

English version
Úvodná stránka