Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Hlavná kontrolórka mesta Handlová

Ing. Dana Bedušová

 • Kontakt: 046/ 519 25 22, dana.bedusova(zavináč)handlova.sk
 • Kancelária č.14, prízemie MsÚ Handlová

Funkciu hlavného kontrolóra zriaďuje mestské zastupiteľstvo v zmysle zákona č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov. Hlavného kontrolóra volí do funkcie mestské zastupiteľstvo na 6 - ročné funkčné obdobie. Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta a za svoju činnosť zodpovedá mestskému zastupiteľstvu. Pri svojej činnosti sa riadi Štatútom mesta a ostatnými záväznými právnymi predpismi. Pri výkone svojej funkcie plní najmä nasledovné úlohy:

 1. vykonáva kontrolu  zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta, ako aj s majetkom, ktorý mesto užíva podľa osobitných predpisov, 
 2. vykonáva kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta,
 3. kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, vrátane nariadení mestu,
 4. kontroluje plnenie uznesení mestského zastupiteľstva,
 5. vykonáva kontrolu dodržiavania interných predpisov mesta a kontrolu plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi,
 6. predkladá mestskému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým,
 7. kontroluje vybavovanie sťažností  doručených mestu podľa zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov  a petícií podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov,
 8. vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu mesta a záverečného účtu mesta pred ich schválením v mestskom zastupiteľstve,
 9. predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
 10. prekladá mestskému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o výsledkoch kontrolnej činnosti,
 11. spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými mestu zo štátneho rozpočtu
 12. plní úlohu zodpovednej osoby v zmysle  § 11, ods. 3, zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Kontrolnej činnosti podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov podlieha mestský úrad, rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom,

 • právnické osoby, v ktorých má mesto majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom mesta, alebo ktorým bol majetok mesta prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,
 • osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu mesta účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisuv rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach mestského zastupiteľstva a na zasadnutiach mestskej rady s hlasom poradným. Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do iných dokumentov týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom mesta a do iných dokladov potrebných na výkon kontroly. Zároveň plní iné úlohy, ktorými ho poveruje mestské zastupiteľstvo. Pri vykonávaní vyššie uvedených činností spolupracuje so zamestnancami mesta - mestského úradu, zúčastňuje sa pravidelných porád vedenia mesta a stálych odborných komisií MsZ.

Schválený plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019 nájdete po kliknutí sem.

Správu č.2/2019 o vykonaných kontrolách z MsZ mesta Handlová zo dňa 25.4.2019 nájdete v súbore na stiahnutie po kliknutí sem.

Správu č.1/2019 o vykonaných kontrolách z MsZ mesta Handlová zo dňa 29.1.2019 nájdete v súbore na stiahnutie po kliknutí sem.


 

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár

webygroup

English version
Úvodná stránka