Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Centrálna mestská zóna - nové Námestie baníkov

Ako bude vyzerať námestie v Handlovej?

Prečo chceme námestie revitalizovať?

V roku 2013 malo mesto jedinečnú príležitosť uchádzať sa  o finančné prostriedky na rekonštrukciu centrálnej mestskej zóny, nakoľko mesto spĺňalo kritériá výzvy Regionálneho Operačného Programu na uchádzanie sa o nenávratný finančný príspevok.

Identifikácia výzvy:

 • Riadiaci Orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v spolupráci so samosprávnymi krajmi ako sprostredkovateľskými orgánmi (SO/RO - Trenčiansky samosprávny kraj)
 • Operačný program: Regionálny operačný program
 • Prioritná os programu: 4. Regenerácia sídel
 • Opatrenie: 4.1 Regenerácia sídel
 • Oblasť podpory: 4.1a samostatne dopytovo orientované projekty - obnova obcí postihnutých povodňami
 • Kód výzvy ROP-4.1a-2013/01
 • Cieľ výzvy: podpora a obnova hmotnej infraštruktúry sídel so zameraním na centrálne verejné priestranstvá v lokalitách najviac postihnutých povodňami v roku 2010 v súlade s uznesením vlády SR č.566/2010.

Zmluva o poskytnutí NFP (nenávratného finančného príspevku) medzi mestom Handlová a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR je zverejnená TU

 

    logo ROP      štátny znak SR      vlajka EU                               

Čo všetko revitalizácia zahŕňa:

"CMZ HANDLOVÁ - Revitalizácia a stavebná úprava Námestia baníkov" rieši kompletnú revitalizáciu centrálnej mestskej zóny mesta Handlová - dnešné Námestie baníkov. Z hľadiska projektovej dokumentácie sa jedná o projektové rozpracovanie víťazného súťažného návrhu, spracovaného v rámci overovacej urbanisticko-architektonickej súťaže vyhlásenej mestom Handlová v roku 2009.

Pre viac informácií o výsledkoch súťaže CMZ Handlová 2009 kliknite sem.

Poslanci MsZ Handlová odúhlasili zámer projektu a ten bol následne úspešne podaný na posúdenie Riadicím orgánom. Handlová na nové námestie čaká už niekoľko desaťročí (naposledy sa upravovalo v 50-tych rokoch minulého storočia, v roku 1952).

Úprava námestia je v súlade s mestskými dokumentmi:

 • Projektové riešenie nemení z hľadiska využitia územia jeho základné funkcie a je v súlade s platnou územno-plánovacou dokumentáciou - t.j. schváleným Územným plánom mesta Handlová schválený MsZ Handlová dňa 31.01.2013, s účinnosťou od dňa 04.03.2013
 • Platný Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Handlová na roky 2008 - 2013, schválený MsZ Handlová dňa 24.06.2008
 • Súťažný návrh “D” - CMZ Handlová - Urbanisticko-architektonická ideová súťaž 2009, autor návrhu: Ing.arch. Patrik Juríček. Súťažný návrh bol na hodnotiacom zasadnutí súťažnej poroty dňa 8. júla 2009 vyhodnotený ako víťazný.

Hlavný zámer projektu a ciele navrhovaného riešenia:

Revitalizácia centrálneho mestského priestranstva postihnutého povodňami so zámerom zvýšenia konkurencieschopnosti, atraktivity a posilnenia bezpečnosti vybavenia územia v meste Handlová. Projekt rieši kompletnú revitalizáciu centrálnej mestskej zóny. Sledujeme ním skvalitnenie bezpečnosti a funkčnosti dotknutého územia. Očakávame:

 1. vytvorenie pešej zóny pri maximálnom obmedzení dynamickej dopravy, avšak pri zachovaní dopravnej obslužnosti a potrebného počtu park.miest;
 2. vytvorenie priestoru pre rozvoj podnikateľských aktivít, vznik prevádzok kaviarní a reštaurácií s letnými terasami a pod;
 3. zachovanie zelene a tradičnej kvalitnej parkovej úpravy;
 4. poskytnutie priestoru pre trávenie voľného času občanom, návštevníkom, turistom;
 5. zachovanie ústrednej – spoločenskej funkcie pri oslavách a výročných jarmokoch.

Členenie stavby na stavebné objekty:

SO 01 - Dopravné riešenie a spevnené plochy - rekonštrukcia
SO 02 - Dopravné značenie - rekonštrukcia
SO 03 - Verejná zeleň a sadové úpravy - rekonštrukcia
SO 04 - Mestský mobiliár a detské ihrisko - novostavba
SO 05 - Autobusové zastávky - rekonštrukcia
SO 06 - Verejné osvetlenie - rekonštrukcia
SO 07 - Rozvody elektrickej energie - novostavba
SO 08 - Rozvody vody a kanalizácie - novostavba
SO 09 - Mestská fontána s premostením - rekonštrukcia
SO 10 - Úprava pietneho priestoru - Pamätník baníkom v SNP - novostavba
SO 11 - Kotviaci bod príležitostnej výzdoby námestia - novostavba
SO 12 - Kamenná kronika mesta - novostavba
SO 13 - Úprava okolia kaplnky sv. Jána Nepomuckého - novostavba
SO 14 - Pódium - novostavba

Harmonogram realizácie projektu:

Mesto Handlová bolo úspešné predloženým projektom a získa financie z eurofondov na realizáciu rekonštrukcie. V júni sa podpisuje zmluva s ministerstvom, následne sa bude vyhlasovať verejné obstarávanie na realizátora rekonštrukcie. Začiatok fyzických prác predpokladáme na jeseň 2014. Námestie v novom šate by malo byť najneskôr v lete 2015.

Náklady na projekt :

Pri plánovanom rozpočte, maximálna výška nákladov, ktoré získame zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR predstavuje sumu 2.089.540,- €. Táto maximálna výška NFP (nenávratný finančný príspevok) predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt. Minimálne financovanie projektu zo strany Mesta Handlová - je vo výške 5 % - čo je približne 110.000 €.

Súčasný stav:

Dňa 18.06.2015 bola podpísaná Zmluva o dielo s víťazom, ktorý vzišiel z verejného obstarávania Združenie Handlová, T - C. V súčasnom období prebiehajú administratívne úkony nevyhnutné k odovzdaniu staveniska zhotoviteľovi a presmerovaniu dopravy z centra mesta. Po ich vyriešení nastane samotný proces rekonštrukcie námesta podľa schválenej technickej dokumentácie. Termín ukončenia realizácie diela je 31.10.2015.


 

Vizualizácia CMZ Handlová 2013

Vizualizácia CMZ Handlová 2013

Vizualizácia CMZ Handlová 2013
Autor: POINTARCH, s.r.o

Vizualizácia CMZ Handlová 2013

Vizualizácia CMZ Handlová 2013
Autor: POINTARCH, s.r.o

Vizualizácia CMZ Handlová 2013

Vizualizácia CMZ Handlová 2013
Autor: POINTARCH, s.r.o

Vizualizácia CMZ Handlová 2013

Vizualizácia CMZ Handlová 2013
Autor: POINTARCH, s.r.o


 
 
Vizualizácia CMZ Handlová 2013

Vizualizácia CMZ Handlová 2013
Autor: POINTARCH, s.r.o

Vizualizácia CMZ Handlová 2013

Vizualizácia CMZ Handlová 2013
Autor: POINTARCH, s.r.o

Vizualizácia CMZ Handlová 2013

Vizualizácia CMZ Handlová 2013
Autor: POINTARCH, s.r.o

Vizualizácia CMZ Handlová 2013

Vizualizácia CMZ Handlová 2013
Autor: POINTARCH, s.r.o


 
 
Vizualizácia CMZ Handlová 2013

Vizualizácia CMZ Handlová 2013
Autor: POINTARCH, s.r.o

Vizualizácia CMZ Handlová 2013

Vizualizácia CMZ Handlová 2013
Autor: POINTARCH, s.r.o


 

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

webygroup

English version
Úvodná stránka