Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Archív - Výsledky verejného obstarávania

Vestník: VVO 2006 / 152 z 9. 8. 2006

Značka: 07902-VUP

IČO: 00318094
ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1. Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)
Mesto Handlová
IČO: 00 318 094
Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová
Kontaktné miesto (miesta)
MsÚ v Handlovej
kontaktná osoba: Pavel Kňazovič
mobil: 0915 752 103, tel. č.: 046/519 25 15
fax: 046/519 25 34
e-mail: obstaravanie@handlova.sk
Internetová adresa (adresy)
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): www.handlova.sk.
I.2. Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety činnosti

I.2.1. Druh verejného obstarávateľa
Regionálny alebo miestny orgán.
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona:
§ 6 ods. 1 písm. b).
I.2.2. Hlavný predmet alebo predmety činnosti
Iný predmet: Samospráva.
I.2.3. Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov
Nie.
ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.1. Opis

II.1.1. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa
Mestské komunikácie.
II.1.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Stavebné práce.
Realizácia stavby akýmkoľvek spôsobom zodpovedajúcim požiadavkám verejného obstarávateľa.
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác: K. ú. Handlová.
NUTS kód: SK022.

II.1.3. Oznámenie zahŕňa

II.1.4. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Rekonštrukcia mestských komunikácií.
II.1.5. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45233120-6.
Doplnkový slovník: X017-8, Y044-3.
CPV Hlavný slovník: 45233120-6 - Stavebné práce na výstavbe ciest
CPV Doplnkový slovník: X017-8 - Pre dopravu
CPV Doplnkový slovník: Y044-3 - Rekonštrukcia
II.2. Celková konečná hodnota zákazky (zákaziek)

II.2.1. Celková konečná hodnota zmluvy (zmlúv)
Hodnota vrátane DPH pri sadzbe DPH 19 %: 55 345 579. Mena: SKK.
ODDIEL IV. POSTUP
IV.1. Druh postupu

IV.1.1. Druh postupu
Užšia súťaž so skrátenými lehotami.
IV.2. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

IV.2.1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka.
Kritériá:
1. Cena – 85 bodov.
2. Technické vybavenie – 10 bodov.
3. Zmluvné podmienky vlastnej finančnej spoluúčasti na predmete obstarávania v prípade prechodnej platobnej neschopnosti obstarávateľa – 5 bodov.
IV.2.2. Využila sa elektronická aukcia
Nie.
IV.3. Administratívne informácie

IV.3.1. Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
A4/2540/2006.
IV.3.2. Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto zákazky
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania.
Číslo oznámenia vo VVO: 05790-MUP, číslo VVO: 97 z 23. 5. 2006.
ODDIEL V. UZATVORENIE ZMLUVY
V.1. Dátum uzatvorenia zmluvy
26. 7. 2006.
V.2. Počet prijatých ponúk
5.
V.3. Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva
TMG, a. s., IČO: 31 645 909, Priemyselná 11, P. O. Box 152, 971 01 Prievidza, tel. č.: 046/542 52 43, fax: 046/542 52 44, e-mail: tmg@tmg.sk.
V.4. Informácie o hodnote zmluvy
Začiatočná predpokladaná celková hodnota zákazky:
Hodnota bez DPH: 50 000 000. Mena: SKK.
Celková konečná hodnota zákazky:
Hodnota vrátane DPH pri sadzbe DPH 19 %: 55 345 579. Mena: SKK.
V.5. Jestvuje predpoklad subdodávok v rámci zmluvy
Nie.
ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1. Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov EÚ
Nie.
VI.2. Ďalšie informácie

VI.3. Dátum odoslania tohto oznámenia
4. 8. 2006.


 

dnes je: 22.10.2019

meniny má: Sergej

podrobný kalendár

webygroup

English version
Úvodná stránka