Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuálne projekty prehľad

svieže nápady = úspešné projekty

Mesto Handlová: Kompostáreň Handlová

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov v meste Handlová. Vybudovanie "Kompostárne Handlová" a obstaranie potrebných technológií by znamenalo zkompletovanie poskytovaného odpadového servisu a vyriešila by sa tak súčasná situácia  nakladania s odpadmi a zefektívnil by sa systém zberu „zelených“ BRKO. 

Financovanie projektu: schválený nenávratný finančný príspevok z európskeho kohézneho fondu cez Operačný program Kvalita životného prostredia. RO MŽP SR.

Stav realizácie: realizuje sa do 10.2018

Viac info nájdete po kliknutí sem

Mesto Handlová : NÁRODNÝ PROJEKT „Terénna sociálna práca v Handlovej“

Cieľ projektu: Rovnosť príležitostí pre všetkých ohrozených sociálnym vylúčením a sociálne vylúčených občanov. Dostupnosť sociálnych služieb, sociálnej starostlivosti, poradenstva  a pomoci pri riešení problémov občanov, ktoré ich sociálne vylúčili. Pomoc pri riešení individuálnych problémov občanov v oblasti zamestnanosti, bývania, starostlivosti o deti, zdravia, vzdelania, kultúry, zvyšovania životnej úrovne, znižovania sociálno-patologických javov i domáceho násilia.

Financovanie: schválený nenávratný finančný príspevok z Európskeho sociálneho fondu cez Fond sociálneho rozvoja (OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia).

Stav realizácie : realizujú sa aktivity terénnej sociálnej práce.

Viac info nájdete po kliknutí sem

Mesto Handlová : „Centrálna mestská zóna - revitalizácia a stavebná úprava Námestie baníkov v Handlovej“

Cieľ projektu: rekonštrukcia námestia a revitalizácia centrálnej mestskej zóny za účelom zvýšenia konkurencieschopnosti a tiež kvality života v meste.

Financovanie:

schválený nenávratný finančný príspevok z EU cez MPaRV SR (2.089.539,26 €)
vlastné zdroje mesta Handlová ako spolufinancovanie k NFP (109.975,75 €)

Stav realizácie : Zmluva o NFP podpísaná, realizácia verejného obstarávania, predloženie VO na kontrolu Riadiacim Organom - SORO TSK, ziadost o posunutie harmonogramu projektu adresovaná MPaRV SR, dňa 18.05.2015 bola podpísaná Zmluva o dielo s víťazom VO - Združenie Handlová, T-C; v súčasnosti prebiehajú administratívne úkony nevyhnutné k odovzdaniu staveniska zhotoviteľovi a presmerovaniu dopravy z centra mesta - po ich vyriešení nastane samotný proces rekonštrukcie námestia podľa schválenej technickej dokumentácie, termín ukončenia realizácie diela je 31.10.2015

Čo ďalej:  zmluva so zhotoviteľom, realizácia stavebných prác, administrácia, monitoring.

Viac info nájdete po kliknutí sem

 

Mesto Handlová v spolupráci s SVP š.p. Piešťany : „Povodie Hornej Nitry - opatrenia na prevenciu pred povodňami a suchom“

Hlavný partner a realizátor je Slovenský vodohospodársky podnik š.p. odštepný závod Piešťany. Mesto Handlová je partnerom projektu.

Cieľ projektu: realizácia vodozádržných opatrení na Handlovke a v meste následne:

opatrenie 10 - stabilizačné opatrenia na toku Handlovky (protierózne opatrenia - spomalenie toku, dobudovanie objstranného múrika na priamu ochranu intravilánu mesta);

opatrenie 11 - opatrenia na prítokoch Handlovky (vybudovanie prehrádzok na čiastočnú akumuláciu vody a spomalenie toku a protierózne opatrenia na prítokoch: račí potok, potok Jalovec, potok Horeňovo);

opatrenie 12 - vodozádržné opatrenia v rámci intravilánu mesta ( odvedenie dažďových vôd z ulíc: Údernícka, 1.mája, Dimitrovova, Morovnianska cesta, Kremnická, Mostná, Ligetská).

 Komplexným cieľom je znižovanie zraniteľnosť ľudí hornej Nitry a ekosystémov voči klimatickým zmenám. Projekt je zameraný na oblasti s existujúcim resp. oblasti s pravdepodobným výskytom významného povodňového rizika. Vychádza sa z analýzy povodia hornej Nitry, pričom opatrenia sa navrhujú v najrizikovejších lokalitách povodia, z hľadiska záplav a súvisiacich škôd počas uplynulých rokov, ako aj z hľadiska potreby prerozdeľovania prietokov v období sucha. Výsledkom bude zvýšenie komplexnosti prevencie proti povodniam a suchu na hornej Nitre. 

Financovanie:

predschválený grant z Grantov EHP cez Úrad vlády SR pre mesto Handlová  (327.250 €)
vlastné zdroje mesta Handlová ako spolufinancovanie ku grantu (57.750 €).

Stav realizácie : predloženie povinných príloh na Úrad vlády SR, podpis Zmluvy o partnerstve, podpis Grantovej zmluvy, riešenie stavebných povolení, verejné obstarávanie

Čo ďalej: podpis zmluv s realizatorom, realizácia vodozádržných opatrení od I.polroka 2015 do max. 31.03.2016.

Viac info nájdete po kliknutí sem 

 

Mesto Handlová : "Rekonštrukcia a modernizácia Mestskej knižnice s cieľom zvýšenia kvality služieb ako aj energetickej efektívnosti"

Cieľ projektu: rekonštrukcia a modernizácia MsK a bloku B Domu kultúry (sály na druhom podlaží)

Financovanie: získanie nenávratného finančného príspevku z Regionálneho Operačného Programu, opatrenie 3.1a (eurofondy a štátny rozpočet) vo výške cca 1.030.500 € a spolufinancovanie mesta Handlová vlastnými zdrojmi vo výške cca 55.000 €

Stav realizácie: dokladovanie povinných príloh na Ministerstvo, podpis Zmluvy o poskytnutí NFP, realizácia verejných obstarávaní, v súčasnom období prebieha proces verejného obstarávania, predpokladaný termín ukončenia 31.07.2015

Čo ďalej: hlavné aktivity projektu - stavebné práce a obstaranie vybavenia cca od augusta 2015, publicita, administrácia, monitoring.

Verejné obstarávanie na časť stavebné práce je ukončené a spis je na kontrole na RO. 

Viac info nájdete po kliknutí sem

 

Cesta rozprávkovým lesom - projekt podporila Nadácia SLSP

Cieľom projektu je ponúknuť deťom a rodinám priestor na spoločenské trávenie voľného času - dňa v prírode s množstvom aktivít kultúrno-spoločenského charakteru. Ako odmena za splnené rozprávkové úlohy je rozprávkový balíček. Rodina spolupracuje na riešení úloh pri jednotlivých stanovištiach, čo zlepšuje vzájomné vzťahy, rozvíja predstavivosť aj telesnú aktivitu.

Schválená výška podpory: 3000 EUR

logo_nadacia-slovenskej-sporitelne.jpg

 

"Aj my sme tu" - projekt podporilo MŠVVaŠ SR

Cieľom projektu je umožniť žiakom s obmedzenou schopnosťou pohybu zlepšiť prístup do areálu školy ZŠ Školská a jej vnútorných priestorov. Bezbariérový prístup bude slúžiť vozičkárom,  žiakom s ťažkou chôdzou a žiakom používajúcich barle na ľahšie prekonanie schodov, terénnych a iných nerovností, obrubníkov.

Schválená výška podpory: 19 000 EUR

logo-minedu-sk.png

 

Komplexná revitalizácia predškolskej výchovy - projekt podporil Enviromentálny fond

Prínosom projektu je zlepšenie tepelno-izolačných vlastností budovy, zníženie energetickej náročnosti, čo povedie k zníženiu spotreby energií, zníženie emisií, odstránenie plytvania energiami, ktoré prispejú k zníženiu finančných nákladov na prevádzku.

Schválená výška podpory: 199 441,73 EUR

enviro.png

 

Vybudovanie multifunkčného ihriska v areáli ZŠ Morovnianska cesta

Projekt bol podporený z prostriedkov Úradu vlády Slovenskej republiky v rámci programu Podpora rozvoja športu na rok 2015. Cieľom projektu je podporiť rozvoj športu v meste, dať možnosť mládeži zmysluplne tráviť voľný čas a zrevitalizovať areál školy.

Výška schválenej dotácie: 40 tis.€ 

 

Kamerový systém mesta Handlová - čistota - poriadok - bezpečnosť

- rozšírenie

Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality. Cieľom projektu je rozšírenie a skvalitnenie súčasného kamerového systému mesta Handlová. nová lokalita bude nepretržite monitorovaná kamerami. Mesto prispieva aj týmto spôsobom k zvyšovaniu úrovne bezpečnosti občanov.

Výška schválenej dotácie: 10 tis.€ 

bez_názvu.JPG

Popis zrealizovaných projektov nájdete v správach nižšie.


 

dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

webygroup

English version
Úvodná stránka