Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Z novembrového rokovania poslaneckého zboru mesta 2014-2018Vytlačiť
 

Z rokovania MsZ Handlová 29.11.2018

41. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Handlová v tomto volebnom období sa konalo vo štvrtok 29. novembra 2018 vo veľkej zasadacej miestnosti MsÚ Handlová  s jedenástimi bodmi rokovania. Rokovanie viedol  primátor mesta Rudolf Podoba. Poslanecký zbor, okrem iného, schválil Program odpadového hospodárstva na roky 2016 -2020, návrh kalendára celomestských podujatí na rok 2019 a Konsolidovanú správu za rok 2017.

V úvode rokovania poslanci schválili tri predložené body v rámci nakladania s majetkom mesta, z toho dva odpredaje ako dôvod hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Poslanci sa vrátili k rokovaniu o parkovacích miestach na Ul. 29. augusta, ktoré majú vzniknúť z dôvodu zmeny majiteľa obchodnej prevádzky. Na základe rokovaní s obyvateľmi bol vybratý jeden zo šiestich variantov navrhnutého riešenia, ktorý potvrdili poslanci schválením Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na pozemky pre verejné parkovacie miesta novému majiteľovi.

Program odpadového hospodárstva mesta Handlová na roky 2016 – 2020 (ďalej POH) určuje smerovanie nakladania s určenými druhmi a množstvami odpadov. Je spracovaný na základe zákona o odpadoch. POH má záväznú a smernú časť, nadväzuje na záväznú časť POH Trenčianskeho kraja na roky 2016 – 2020, ktorá bola vydaná Vyhláškou Okresného úradu Trenčín č. 1/2018 zo dňa 1. júna 2018. Mesto mohlo dokument schváliť po jej vydaní. V rámci znižovania množstva vzniku komunálneho odpadu je cieľom mesta odpad efektívnejšie triediť a znížiť tvorbu zmesového komunálneho odpadu do roku 2020. Mesto Handlová má rozpracovaný projekt Kompostáreň Handlová, ktorý napĺňa i ďalší stanovený cieľ, znižovanie množstva biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu ukladaného na skládky. Smerná časť POH mesta Handlová obsahuje informácie o dostupnosti zariadení na spracovanie jednotlivých druhov KO a pod.

Schválením kalendára celomestských spoločenských, kultúrnych a športových podujatí na rok 2019 (KCP) mesto plánuje v rámci svojich kompetencií podmienky na kultúrnu a osvetovú činnosť. Obsahom KCP sú plánované jarmoky, podujatia venované oslavám a pamätným dňom, ktoré sa odvíjajú od štátom uznaných udalostí, doplnený o podujatia miestneho charakteru. V pláne sú uvedené tri jarmoky, Urbanský 24.- 25.5.2019, Banícky 30.- 31.8.2019 a Katarínsky 22.-23.2019. Spolu je v pláne 8 pamätných dní, 23 celomestských športových podujatí v gescii Centra voľného času Handlová a 17 celomestských spoločenských a kultúrnych podujatí v gescii handlovského domu kultúry. Celkové náklady na takmer päťdesiatku celomestských podujatí sú viac ako 113 tis. €.

Hlavnej kontrolórke mesta poslanci schválili predložený plán práce na I. polrok 2019. Zároveň informovala o vykonaných kontrolách, ktoré boli uskutočnené v Školských jedálňach v ZŠ Školská, ZŠ Mierové námestie a ZŠ Morovnianska cesta. Predmetom kontroly bolo dodržiavanie materiálno-spotrebných noriem a právnych predpisov pri úprave jedál poskytovaných v školských jedálňach za obdobie mesiacov jún a september 2018. Kontrolou neboli zistené nedostatky.

Vypracovanie Konsolidovanej účtovnej závierky ukladá mestám zákon o účtovníctve a zákon o kolektívnom investovaní. Mesto Handlová ako materská účtovná jednotka zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky ním zriadené rozpočtové, príspevkové organizácie a dcérske účtovné jednotky – obchodné spoločnosti, t.j vrátane mesta 15 subjektov. Mesto Handlová bolo medzi piatimi mestami a obcami na Slovensku zaradené do pilotnej prevádzky zberu automatizovaného spracovania údajov pre spracovanie Agregovanej účtovnej závierky za rok 2017 v systéme RISSAM pod záštitou Ministerstva financií SR. Časovo náročnú pilotnú prevádzku mesto zvládlo a je jedným z mála miest, ktoré sú pripravené na tento jednotný systém účtovania, ktorý bude povinný v nastávajúcom období na Slovensku. Skúsenosti z Handlovej budú slúžiť ostatným mestám a ministerstvu na zlepšenie systému. Konečné spracovanie Konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2017 spracovala externá vzdelávacia spoločnosť Andra, n. o. so sídlom v Galante a jej súčasťou je výrok auditorky. Výsledky konsolidovanej účtovnej závierky boli odovzdané na Daňový úrad v Prievidzi v stanovenom termíne a to do 20. 6. 2018. Obsahom 46 stranového dokumentu sú tiež významné medzníky mesta, významné osobnosti mesta a ďalšie štatistické údaje.

Informácie o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa konali 10.11.2018 predniesol predseda mestskej volebnej komisie. Spolu bude v poslaneckom zbore 8 nezávislých poslancov, 5 za stranu SMER-SD, 3 za stranu SDKÚ-DS a po jednom za SNS, Stranu zelených a MOST-HÍD.Volebná účasť v Handlovej bola 39,45 %, počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby primátora mesta bol  5 546, počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do mestského zastupiteľstva bol 5 448. Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov bol 14 218. Zápisnica z volieb bola overená 11.11.2018 okresnou volebnou komisiou v Prievidzi a informácie o výsledkoch volieb nájdete po kliknutí sem. 

Poslanecký zbor mesta schválil založenie budovy Klubu dôchodcov (Denné centrum) v prospech Ministerstva životného prostredia SR v zastúpení Slovenskej agentúry životného prostredia v trvaní do schválenia poslednej následnej monitorovacej správy projektu „Kompostáreň Handlová“, ktorým je december 2023. Záložné právo je v súlade so zmluvou o nenávratný finančný príspevok, v rámci ktorej  je potrebné určiť formu zabezpečenia prípadnej budúcej pohľadávky vlastným majetkom do výšky nenávratného finančného príspevku alebo blankozmenkou. Mesto sa rozhodlo ručiť majetkom. Znalec v oblasti stavebníctva odhadol hodnotu nehnuteľnosti na sumu 108 tisíc eur, ostatnou zárukou je majetok získaný v rámci projektu. Založenie budovy je nevyhnutným podkladom pre uvoľnenie Záverečnej žiadosti o platbu v sume takmer 540 tisíc Eur.

Na rokovaní neboli vznesené žiadne interpelácie. Nastávajúce rokovanie poslaneckého zboru sa bude konať podľa schváleného plánu 6.12.2018 a predmetom rokovania bude rozpočet mesta na rok 2019 a výhľadovo na roky 2020 a 2021. Ustanovujúce zastupiteľstvo sa bude konať 10.decembra 2018 a na tomto si odovzdajú vedenie mesta súčasný primátor a nastávajúca primátorka po zložení zákonom stanoveného sľubu. Všetky materiály k rokovaniu sú zverejnené na webovom sídle mesta www.handlova.sk v časti mestské zastupiteľstvo.


 
 

dnes je: 23.4.2019

meniny má: Vojtech

webygroup

English version
Úvodná stránka