Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3
mesto Handlová
 
 

Mesto Handlová vyhlasuje výberové konanie na právnika mesta. Žiadosti posielajte do 31.01.2018.Vytlačiť
 

Erb mesta

Mesto Handlová so sídlom Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová v zmysle § 5 ods. 3 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje 

V ý b e r o v é   k o n a n i e na obsadenie pozície právnik mesta Handlová 

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – študijný smer právo.

Iné kritéria a požiadavky na výkon funkcie:

 • znalosť zákonov, vyhlášok v oblasti verejnej správy a samosprávy,
 • odborná prax minimálne 1 rok, prax v oblasti  verejnej správy vítaná,
 • znalosť prípravy zmlúv a zmluvných vzťahov,
 • ovládanie práce s PC (Word, Excel, Internet, PowerPiont – pokročilý),
 • manažérske schopnosti, samostatnosť a flexibilita v práci,
 • koncepčné a strategické myslenie, komunikačné schopnosti,
 • bezúhonnosť

Druh pracovného pomeru:  hlavný pracovný pomer na dobu určitú (zastupovanie počas uvoľnenia na výkon verejnej funkcie). 

Predpokladaný termín nástupu: 01.03.2018

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
 • overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov pre účely výberového konania (podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Písomné žiadosti o účasť na výberovom konaní s požadovanými dokladmi (úradne overené fotokópie) je potrebné doručiť osobne do podateľne Mestského úradu v Handlovej, alebo doručenou poštou na adresu: Mestský úrad, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová v zalepenej obálke označenej  heslom: „Výberové konanie – právnik mesta – neotvárať“ v termíne do 31.01.2018 do 14.00 hod.

Dátum, miesto a hodinu výberového konania písomne oznámi príslušná výberová komisia tým uchádzačom, ktorí spĺňajú kritériá vyhláseného výberového konania.

V Handlovej, dňa 02.01.2018  Ing. Rudolf Podoba, v. r., primátor mesta


 
 

dnes je: 21.2.2018

meniny má: Eleonóra

webygroup

English version
Úvodná stránka