Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4

Tlačová správa Senior centrum Handlová: Pristúpili sme na uznanie záväzku, cítime však krivdu, uviedol primátor HandlovejVytlačiť
 

Deň pre rodinu - Senior centrum HandlováHandlovská samospráva má zaplatiť viac ako 500 tis. Eur za porušenie zákona o  verejnom obstarávaní v  rámci projektu, ktorý sa realizoval v  meste v  období 2010-2013 pod názvom „SENIOR CENTRUM – komplex sociálnych služieb v Handlovej“. Mesto zaplatí, aby nepoškodilo svojich obyvateľov. Stále si však stojí za svojim, že v čase realizácie projektu dodržalo vtedy platné postupy, ktoré schvaľoval riadiaci orgán.

O projekte

Mesto Handlová získalo a  vyčerpalo nenávratný finančný príspevok (NFP) na projekt „SENIOR CENTRUM – komplex sociálnych služieb v Handlovej“ v  období 2010 -2013 v celkovej čiastke 2.545.150,19 eur. (z toho 85% zo zdrojov EÚ, 10% zdrojov zo štátneho rozpočtu a 5% bolo spolufinancovanie mesta). Po skončení programového obdobia, v  rámci ktorého Handlovčania získali zdroje na projekt a  kde každý jeden dokument podliehal schvaľovaniu riadiacim orgánom, sa začal po dlhom čase proces „novej“ kontroly a koncom marca 2016 bola vykonaná kontrola zo strany Úradu vládneho auditu. V Handlovej boli zistené dve nezrovnalosti. Jedna sa údajne týka nehospodárneho vynaloženia prostriedkov a druhá pochybenia v  procese verejného obstarávania. 

V  apríli 2017 mesto obdržalo závery z  administratívnej kontroly dokumentácie k  verejnému obstarávaniu, súvisiacemu s  týmto projektom, z  ktorých záverov vyplynulo, že riadiaci orgán pre ROP, teda Ministerstvo pôdohospodárstva a  rozvoja vidieka SR (ďalej RO) konštatuje porušenie zákona o  verejnom obstarávaní verejným obstarávateľom. Konštatoval, že obstarávateľ porušil pravidlá VO v  piatich bodoch a jedným dychom dodal, že body 2 až 4 nemali vplyv na výsledok verejného obstarávania. V  závere, na základe vládneho auditu navrhol 25 % finančnú korekciu, t.z. mesto má za tento projekt vrátiť, v  dôsledku zistených nezrovnalostí, 521 523,31 eur. Kontrola vykonaná Úradom pre verejné obstarávanie pred niekoľkými rokmi po skončení realizácie projektu nezačala konanie o  uložení sankcie. Mesto intenzívne komunikovalo s RO počas roka 2016, no i  napriek tomu tento trval na korekcii 25%. Okrem intenzívnych rokovaní s  Úradom vládneho auditu ako aj s Riadiacim orgánom si mesto zazmluvnilo dve právne kancelárie na posúdenie skutkového stavu, ako aj pripravenie návrhu a  uplatnenie procesných prostriedkov obrany voči rozhodnutiu. 

V  realizačnej fáze projektu všetko v  poriadku 

Každá samospráva, v  realizačnej fáze projektu neurobí pri takejto investícii a  v  zmysle platných zákonov a pravidiel projektov ani jeden krok, bez toho aby Riadiaci orgán danému procesu nedal svojim podpisom a  pečiatkou zelenú. Jednoducho by nedostala peniaze. Tak Handlová dostala podpisy a  pečiatky na dokumenty, ktoré boli v  roku 2010-2013 v  poriadku a takéto rozhodnutia brala ako záväzné. Minuloročný vládny audit mal v  rukách totožné dokumenty, ako RO vykonávajúci kontrolu v realizačnej fáze projektu. Na základe ich overenia RO vyplatil finančný príspevok prijímateľovi, teda mestu Handlová. Tie isté dokumenty mesto stoja dnes viac ako 500 tis eur.  Primátor mesta Handlová, Rudolf Podoba poukazuje na vysokú kvalitu projektu, pričom takáto korekcia ju spochybňuje: „Dovolím si tvrdiť, že mestu sa podarilo vybudovať jedinečné zariadenie, ktoré spĺňa najprísnejšie kritériá. V  rámci Trenčianskeho kraja  bol projekt hodnotený ako projekt s najlepšie vynaloženými prostriedkami v  rámci programového obdobia. Všetky prísne ukazovatele sa nám darí napĺňať. Projekt je nadmieru úspešný, vytvoril 50 pracovných miest a 100 klientom, s  prevažne   vysokou mierou odkázanosti, ponúkol nový domov. Podarilo sa nastaviť efektívny model financovania. Táto mestská nezisková organizácia sa teší dôvere klientov, ich rodinných príslušníkov a  zamestnancov,“ uzavrel s tvrdením, že prostriedky boli vynaložené maximálne účelne a nikto sa projektom neobohatil. 


Rozum povedal zaplatiť, srde kázalo súdiť sa

Mesto Handlová stálo pred rozhodnutím súdiť sa so štátom alebo zaplatiť. Koncom júla 2017 handlovský poslanecký zbor rokoval o  troch variantoch, ako bude mesto postupovať vo veci vyrúbenej korekcie. Ponúkala sa možnosť nezaplatiť a  trvať na svojom, že mesto nepochybilo a  pristúpiť k  súdnemu sporu. Druhým variantom bolo zaplatiť celú čiastku naraz vďaka vytvorenému rezervnému fondu mesta. Zvolili tretiu cestu postupných splátok s  odkladom na budúci rok, ktorý už prekonzultovalo vedenie mesta s  RO. Celá výška korekcie sa tak rozdelí na tri rovnaké diely, pričom bude do roku 2020 na takýto účel použitý rezervný fond mesta.

Ak by sa mesto rozhodlo inak...

V  prípade ak by sa mesto rozhodlo nezaplatiť, RO postupuje v  zmysle §27a ods. 5 zákona 528/2008 - Zákon o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva, ktorý hovorí o postupe pri porušení pravidiel a postupov verejného obstarávania, t.j. rozhodne o vrátení jeden a pol násobku sumy uvedenej v žiadosti o vrátenie, najviac však do výšky 100 % poskytnutého príspevku alebo jeho častí, vzťahujúcich sa na predmet zákazky. Ten predmet zákazky, ktorý bol v  rokoch realizácie projektu v  poriadku a  v  súlade so všetkými podmienkami a zákonmi. Z  viac ako 500 tis. eur by sa tak razom mohlo stať 2,3 mil. eur a  to samospráva svojim obyvateľom urobiť nemienila.

Príbeh nekončí zaplatením viac ako pol milióna

Verejné obstarávanie v  čase realizácie projektu mesto zverilo do rúk odborníkom, nakoľko rozsiahlosť projektu si to vyžiadala a  takýto postup je pre samosprávy bežným. Preto sa mesto pýta: „Prečo by malo platiť za údajné chyby? Súčasný právny rámec takéto situácie nerieši. Preto Mestské zastupiteľstvo mesta Handlová poverilo koncom júla 2017 primátora mesta podpisom zmluvy s advokátskou kanceláriou o možnosti uplatnenia náhrady škody spôsobenej mestu Handlová spoločnosťou EUROPROJECT & TENDER s.r.o., ktorá realizovala verejné obstarávanie. 

Ešte jednu odpoveď je mesto dlžné verejnosti. Tá sa týka vrátenia finančných prostriedkov vo výške 42. tis. eur za údajné nehospodárne vynaložené prostriedky. Zo žiadosti a  priloženej dokumentácie o vrátenie finančných prostriedkov od  RO, ktorá bola doručená mestu Handlová v marci 2017, nie je jednoznačne definované zavinenie mesta a  nemá oporu v  platnej legislatíve. Preto handlovská samospráva prostriedky odmieta vrátiť, nezaplatila ich a  bude sa súdiť. Znenie spomínanej žiadosti zľahka podsúva otázku, či je samospráva oprávnená nazerať do účtovníctva obchodných spoločností a kontrolovať ich.

Spracovala: Mgr. Jana Paulínyová, Odd. komunikácie MsÚ Handlová, tel: 0908 342 616, jana.paulinyova@handlova.sk, www.handlova.sk  


 
 

dnes je: 19.6.2018

meniny má: Alfréd

webygroup

English version
Úvodná stránka