Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4

Pozvánka na Mestské zastupiteľstvoVytlačiť
 

 

PRIMÁTOR  MESTA  HANDLOVÁ

Ing. Rudolf Podoba

 

P O Z V Á N K A

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam

 

25. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Handlová,

ktoré sa bude konať vo štvrtok 30. marca  2017 o 14,00 hod.

vo veľkej zasadacej miestnosti MsÚ Handlová, s nasledovným programom:

        PROGRAM:

1.     Otvorenie

        Vykoná:  Ing. Rudolf Podoba, primátor mesta

2.     Nakladanie s majetkom mesta 

        Predkladá : písomne – Ing. Rudolf Podoba, primátor mesta, Ing. Tatiana Molnárová, zást. prednostu MsÚ, ved. odd. daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti

3.     VZN mesta Handlová č. 1/2017 o úhrade za poskytovanie vybraných druhov sociálnych služieb na území mesta Handlová (zrušenie VZN č. 5/2014), Zásady poskytovania vybraných druhov sociálnych služieb na území mesta Handlová

        Predkladá : písomne – Mgr. Veronika Cagáňová, ved. sociálneho odd. MsÚ

Oznámenie - Návrh znenia VZN mesta Handlová č. 1/2017 nájdete po kliknutí sem

4.     Rozpočtové opatrenie – II. zmena rozpočtu mesta Handlová na rok 2017

        Predkladá: písomne – Ing. Rudolf Podoba, primátora mesta, Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického odd. MsÚ 

5.     Informatívna správa o projektoch za rok 2016

Predkladá : písomne – Ing. Peter Cagáň, odd. regionálneho rozvoja MsÚ

A/    Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o NFP pre projekt s názvom "Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí MŠ v  Handlovej"

Predkladá : písomne – Ing. Peter Cagáň, odd. regionálneho rozvoja MsÚ

B/    Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o NFP pre projekt s názvom "Zvýšenie energetickej efektívnosti objektu MŠ Morovnianska cesta v Handlovej".

Predkladá : písomne – Ing. Peter Cagáň, odd. regionálneho rozvoja MsÚ

6.     Rôzne

A/    Schválenie zámeru vybudovania  športovej haly s ľadovou plochou na Základnej škole Morovnianska cesta

Predkladá : písomne – Ing. Peter Cagáň, odd. regionálneho rozvoja MsÚ

B/    Schválenie investičného zámeru vybudovania polopodzemných kontajnerov na sídlisku Mostná

Predkladá : písomne – Ing. Jozef Čaplár, ved. odd. výstavby, ÚP, OŽP a dopravy

C/    Zrušenie uznesenia MsZ č. 646/B zo dňa 01.12. 2016

        Predkladá : písomne – Ing. Jozef Tonhauser, prednosta MsÚ

D/    Informatívna správa o prideľovaní bytových a nebytových priestorov za IV.  štvrťrok 2016 a I. štvrťrok 2017

Predkladá : písomne – Ing. Rudolf Vlk, konateľ MsBP Handlová, s. r. o.   

 

7.     Diskusia

8.    Interpelácia

9.    Záver

      Ing. Rudolf PODOBA, v. r., primátor mesta

 

Za správnosť           :  Ing. Stanislava Kriváňová, sekretariát prednostu MsÚ

Dňa                         :  15.03.2017

 

Pozvánka na Mestské zastupiteľstvo bola doplnená a aktualizovaná 23. marca 2017, aktuálnu pozvánku nájdete tu


 
 

dnes je: 27.4.2018

meniny má: Jaroslav

webygroup

English version
Úvodná stránka