Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

MsZ Handlová: pozvánky, uznesenia, návrhy VZN, zápisnice

Poslanecký zbor mesta Handlová, volebné obdobie 2018 - 2022

Ustanovujúce zastupiteľstvo po voľbách z 10.11.2018 sa konalo v Handlovej  10.12.2018 a všetci zvolení zátupcovia samosprávy zložili zákonom predpísaný sľub a stali sa zástupcami samosprávy mesta Handlová 

Zoznam poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Handlová, volebné obdobie 2018-2022  V príprave: fotogalérie a stručné životopisy, ako aj aktuálny rokovací poriadok a plán rokovaní nájdete po kliknutí sem.


 

Zasadanie zo dňa 30.10.2008

Uznesenia z MsZ 30.10.2008

U Z N E S E N I E
z 19. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Mesta Handlová,
konané dňa 30. 10. 2008NÁVRHOVÁ KOMISIA :
1. Juraj Komár
2. Ing. František Galbavý
3. Peter Matiaško

K bodu 1
Otvorenie – Program rokovania, Zloženie návrhovej komisie


Mestské zastupiteľstvo :
844. BERIE NA VEDOMIE :
návrh programu 19. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Mesta Handlová, predložený primátorom mesta, Ing. Rudolfom Podobom.

845. SCHVAĽUJE :
program 19. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Mesta Handlová podľa predloženého návrhu primátora mesta, Ing. Rudolfa Podobu.

846. BERIE NA VEDOMIE :
návrh na schválenie zloženia návrhovej komisie, predložený primátorom mesta, Ing. Rudolfom Podobom.

847. SCHVAĽUJE :
zloženie návrhovej komisie podľa návrhu primátora mesta tj. Juraj Komár, Ing. František Galbavý, Peter Matiaško.

K bodu 2/
Správa majetku mesta


Mestské zastupiteľstvo :
848. BERIE NA VEDOMIE :
návrhy v rámci správy majetku mesta, predložené z poverenia primátora mesta Ing. Tatianou Molnárovou, vedúcou odd. daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti.


1/ František Dudáš a manželka Jarmila, obaja trvale bytom 972 51 Handlová, Kunešovská č. 13 :

849. BERIE NA VEDOMIE :
poslanecký návrh p. Roberta Šuníka na schválenie predaja časti pozemku parcela C-KN č. 2476/2 – zastavaná plocha o výmere 884 m2 v k.ú. Handlová v rozsahu výmery cca. 160 m2 v prospech František Dudáš a manželka Jarmila, obaja trvale bytom 972 51 Handlová, Kunešovská č. 13, v predloženom rozsahu.

850. NESCHVAĽUJE:
poslanecký návrh p. Roberta Šuníka na schválenie predaja časti pozemku parcela C-KN č. 2476/2 – zastavaná plocha o výmere 884 m2 v k.ú. Handlová v rozsahu výmery cca. 160 m2 v prospech František Dudáš a manželka Jarmila, obaja trvale bytom 972 51 Handlová, Kunešovská č. 13, v predloženom rozsahu.

851. NESCHVAĽUJE:
predaj časti pozemku parcela C-KN č. 2476/2 – zastavaná plocha o výmere 884 m2 v k.ú. Handlová v rozsahu výmery cca 160 m2 v prospech František Dudáš a manželka Jarmila, obaja trvale bytom 972 51 Handlová, Kunešovská č. 13, v predloženom rozsahu.


2/ Predaj pozemkov na výstavbu garáží v lokalite bývalej ZŠ M. Krššákovej :

852. BERIE NA VEDOMIE :
poslanecký návrh Ing. Františka Galbavého na stiahnutie predmetného bodu rokovania z dnešného zasadnutia mestského zastupiteľstva s jeho následným prerokovaním v príslušných komisiách pri Mestskom zastupiteľstve Mesta Handlová.

853. NESCHVAĽUJE:
poslanecký návrh Ing. Františka Galbavého na stiahnutie predmetného bodu rokovania z dnešného zasadnutia mestského zastupiteľstva s jeho následným prerokovaním v príslušných komisiách pri Mestskom zastupiteľstve Mesta Handlová.854. SCHVAĽUJE:
predaj pozemkov v k.ú. Handlová, a to :
- parcela C-KN č. 1371/7 – zastavaná plocha o výmere 24 m2 v prospech Magdaléna Báleková, trvale bytom 972 51 Handlová, Poštová 50/6 do výlučného vlastníctva v celosti
- parcela C-KN č. 1371/8 – zastavaná plocha o výmere 24 m2 v prospech Jaroslav Betkov a manželka Eva Betková, obaja trvale bytom 972 51 Handlová, Prievidzská 3/2 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v celosti
- parcela C-KN č. 1371/24 – zastavaná plocha o výmere 24 m2 v prospech Miroslav Farkaš a manželka Nataša Farkašová, obaja trvale bytom 972 51 Handlová, Partizánska 1/37 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v celosti
- parcela C-KN č. 1371/18 – zastavaná plocha o výmere 24 m2 v prospech Alžbeta Juhaniaková, trvale bytom 972 51 Handlová, Partizánska 1/18 do výlučného vlastníctva v celosti
- parcela C-KN č. 1371/16 – zastavaná plocha o výmere 24 m2 v prospech Peter Kiršner a manželka Daniela Kiršnerová, trvale bytom 972 51 Handlová, Okružná 16/7 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v celosti
- parcela C-KN č. 1371/15 – zastavaná plocha o výmere 24 m2 v prospech Ladislav Kremnický a manželka Lila Kremnická, obaja trvale bytom 972 51 Handlová, Partizánska 13/4 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v celosti
- parcela C-KN č. 1371/5 – zastavaná plocha o výmere 24 m2 v prospech MUDr. Anna Lenčová, trvale bytom 972 51 Handlová, Prievidzská 1/3 do výlučného vlastníctva v celosti
- parcela C-KN č. 1371/10 – zastavaná plocha o výmere 24 m2 v prospech Ružena Líšková, trvale bytom 972 51 Handlová, Prievidzská 3/8 do výlučného vlastníctva v celosti
- parcela C-KN č. 1371/13 – zastavaná plocha o výmere 24 m2 v prospech Milan Líška, trvale bytom 972 51 Handlová, Prievidzská 3/8 do výlučného vlastníctva v celosti
- parcela C-KN č. 1371/6 – zastavaná plocha o výmere 24 m2 v prospech Ivan Makovinský a manželka Zlatica Makovinská, obaja trvale bytom 972 51 Handlová, Prievidzská 4/10 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v celosti
- parcela C-KN č. 1371/21 – zastavaná plocha o výmere 24 m2 v prospech Vincent Mäsiar a manželka Emília Mäsiarová, obaja trvale bytom 972 51 Handlová, Prievidzská 4/16 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v celosti
- parcela C-KN č. 1371/29 – zastavaná plocha o výmere 24 m2 v prospech Štefan Németh a manželka Rozália Némethová, obaja trvale bytom 972 51 Handlová, Morovnianska cesta 45/11 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v celosti
- parcela C-KN č. 1371/14 – zastavaná plocha o výmere 24 m2 v prospech Lukáč Pauk a manželka Emília Pauková, trvale bytom 972 51 Handlová, ČSA 2/4 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v celosti
- parcela C-KN č. 1371/22 – zastavaná plocha o výmere 24 m2 v prospech Ján Podlužanský a manželka Anna Podlužanská, obaja trvale bytom 972 51 Handlová, 29. augusta 6/5 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v celosti
- parcela C-KN č. 1371/11 – zastavaná plocha o výmere 24 m2 v prospech Martin Prášek, trvale bytom Bzenica 129 do výlučného vlastníctva v celosti
- parcela C-KN č. 1371/12 – zastavaná plocha o výmere 24 m2 v prospech Alena Riljaková, trvale bytom 972 51 Handlová, Okružná 11/15 do výlučného vlastníctva v celosti
- parcela C-KN č. 1371/23 – zastavaná plocha o výmere 24 m2 v prospech MUDr. Ján Sviežený a manželka MUDr. Miroslava Sviežená, obaja trvale bytom 972 51 Handlová, Morovnianska cesta 14/7 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v celosti
- parcela C-KN č. 1371/19 – zastavaná plocha o výmere 24 m2 v prospech Marian Szalay, trvale bytom 972 51 Handlová, Lipová 6/36 do výlučného vlastníctva v celosti
- parcela C-KN č. 1371/25 – zastavaná plocha o výmere 24 m2 v prospech Emília Šebová, trvale bytom 972 51 Handlová, Prievidzská 4/3 do výlučného vlastníctva v celosti *
- parcela C-KN č. 1371/27 – zastavaná plocha o výmere 24 m2 v prospech Róbert Štrbík, trvale bytom 972 51 Handlová, Dimitrovova 17/4 do výlučného vlastníctva v celosti,
- parcela C-KN č. 1371/20 – zastavaná plocha o výmere 24 m2 v prospech Jozef Švajda a manželka Lýdia Švajdová, obaja trvale bytom 972 51 Handlová, Dimitrovova 9/3 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v celosti,
- parcela C-KN č. 1371/28 – zastavaná plocha o výmere 24 m2 v prospech Ferdinand Tóth a manželka Emília Tóthová, obaja trvale bytom 972 51 Handlová, SNP 15/2 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v celosti,
- parcela C-KN č. 1371/17 – zastavaná plocha o výmere 24 m2 v prospech Michal Vajnorák a manželka Margita Vajnoráková, obaja trvale bytom 972 51 Handlová, Údernícka 2/6 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v celosti,


* prevod vlastníctva v zmysle § 9 ods. 4 písm. g) b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Predmetný pozemok sa predáva ako náhradný vo verejnom záujme bez obchodnej verejnej súťaže analógiou podľa § 9 ods. 6 písm. b) uvedeného zákona
- parcela C-KN č. 1371/30 – zastavaná plocha o výmere 24 m2 v prospech Pavel Židek, trvale bytom 972 51 Handlová, Morovnianska cesta 2/38 do výlučného vlastníctva v celosti,
- parcela C-KN č. 1371/26 – zastavaná plocha o výmere 24 m2 v prospech Jozef Žovinec, trvale bytom 972 51 Handlová, Prievidzská 1/13 do výlučného vlastníctva v celosti,
- parcela C-KN č. 1371/9 – zastavaná plocha o výmere 24 m2 v prospech Ing. Juraj Korbačka a manželka Ružena Korbačková, obaja trvale bytom 960 01 Zvolen, Pražská 14 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v celosti,
- parcela C-KN č. 1371/4 – zastavaná plocha o výmere 24 m2 v prospech Klaus Klár a manželka Mária Klárová, obaja trvale bytom 972 51 Handlová, Partizánska 4/15 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v celosti,

za kúpnu cenu 200,- Sk/m2 (6,63 €/m2), v predloženom rozsahu.


3/ Jaromír Ovčiarik, trvale bytom 972 51 Handlová, Stará cesta č. 15:

855. SCHVAĽUJE:
predaj pozemkov v k.ú. Handlová vytvorených geometrickým plánom č. 339/2008 vyhotoveným GEOSLUŽBOU Prievidza s.r.o. dňa 11.09.2008 a overeným dňa 26.09.2008 pod č. 1259/08, a to :
- z parcely E-KN č. 1512 – záhrada o výmere 2907 m2
diel 1) o výmere 500 m2
ktorý vytvorí parcelu C-KN č. 3354/2 – záhrada o výmere 500 m2
- z parcely E-KN č. 1512 – záhrada o výmere 2907 m2
diel 2) o výmere 78 m2
ktorý vytvorí parcelu C-KN č. 3354/3 – záhrada o výmere 78 m2
za kúpnu cenu 140,- Sk/m2 (4,64 €/m2) v prospech Jaromír Ovčiarik ml., trvale bytom Handlová, Stará cesta č. 15, do výlučného vlastníctva v celosti, v predloženom rozsahu.


4/ Predaj pozemkov pod garážami na sídlisku Morovnianska cesta

856. SCHVAĽUJE:
predaj pozemkov v k.ú. Handlová zapísaných na LV č. 1 ako vlastníctvo Mesta Handlová, a to :
- parcela C-KN č. 1436/344 – zastavaná plocha o výmere 24 m2 v celosti
- parcela C-KN č. 1436/367 – zastavaná plocha o výmere 16,77 m2 v podiele 1/22-ina
v prospech Leon Astachov a manželka Ing. Ingrid Astachová, obaja trvale bytom 972 51 Handlová, Morovnianska cesta 29/1 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov,

- parcela C-KN č. 1436/347 – zastavaná plocha o výmere 24 m2 v celosti
- parcela C-KN č. 1436/367 – zastavaná plocha o výmere 16,77 m2 v podiele 1/22-ina
v prospech Zoltán Bača a manželka Magdaléna Bačová, obaja trvale bytom 972 51 Handlová, Morovnianska cesta 3/6 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov,

- parcela C-KN č. 1436/360 – zastavaná plocha o výmere 24 m2 v celosti
- parcela C-KN č. 1436/366 – zastavaná plocha o výmere 24 m2 v podiele 1/8-ina
v prospech Alexander Bašti a manželka Jana Baštiová, obaja trvale bytom 972 51 Handlová, Okružná 15/1 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov,

- parcela C-KN č. 1436/346 – zastavaná plocha o výmere 24 m2 v celosti
- parcela C-KN č. 1436/367 – zastavaná plocha o výmere 16,77 m2 v podiele 1/22-ina
v prospech Mgr. Vladimír Borák, trvale bytom 972 51 Handlová, Okružná 34/10 do výlučného vlastníctva,

- parcela C-KN č. 1436/341 – zastavaná plocha o výmere 24 m2 v celosti
- parcela C-KN č. 1436/367 – zastavaná plocha o výmere 16,77 m2 v podiele 1/22-ina
v prospech Marcel Kerata a manželka Eva Keratová, obaja trvale bytom 972 51 Handlová, Okružná 16/8 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov,

- parcela C-KN č. 1436/337 – zastavaná plocha o výmere 24 m2 v celosti
- parcela C-KN č. 1436/367 – zastavaná plocha o výmere 16,77 m2 v podiele 1/22-ina
v prospech Vladimír Kirschner a manželka Eva Kirschnerová, obaja trvale bytom 972 51 Handlová, Mostná 7/11 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov,

- parcela C-KN č. 1436/338 – zastavaná plocha o výmere 24 m2 v celosti
- parcela C-KN č. 1436/367 – zastavaná plocha o výmere 16,77 m2 v podiele 1/22-ina
v prospech Peter Klátik a manželka Katarína Klátiková, obaja trvale bytom 972 51 Handlová, Okružná 29/11 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov

- parcela C-KN č. 1436/339 – zastavaná plocha o výmere 24 m2 v celosti
- parcela C-KN č. 1436/367 – zastavaná plocha o výmere 16,77 m2 v podiele 1/22-ina
v prospech Tomáš Kochan, trvale bytom 972 51 Handlová, Morovnianska cesta 27/53 do výlučného vlastníctva,

- parcela C-KN č. 1436/353 – zastavaná plocha o výmere 24 m2 v celosti
- parcela C-KN č. 1436/367 – zastavaná plocha o výmere 16,77 m2 v podiele 1/22-ina
v prospech Ján Kolorédy, trvale bytom 972 51 Handlová, Morovnianska cesta 52/5 do výlučného vlastníctva,

- parcela C-KN č. 1436/356 – zastavaná plocha o výmere 24 m2 v celosti
- parcela C-KN č. 1436/367 – zastavaná plocha o výmere 16,77 m2 v podiele 1/22-ina
v prospech Vladimír Krištofec a manželka Mária Krištofcová, obaja trvale bytom 972 51 Handlová, Okružná 27/3 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov

- parcela C-KN č. 1436/361 – zastavaná plocha o výmere 24 m2 v celosti
- parcela C-KN č. 1436/366 – zastavaná plocha o výmere 24 m2 v podiele 1/8-ina
v prospech Róbert Lukačka a manželka Viera Lukačková, obaja trvale bytom 972 51 Handlová, Mostná 19/3 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov,

- parcela C-KN č. 1436/354 – zastavaná plocha o výmere 24 m2 v celosti
- parcela C-KN č. 1436/367 – zastavaná plocha o výmere 16,77 m2 v podiele 1/22-ina
v prospech Branislav Peprík a manželka Bc. Eva Pepríková, obaja trvale bytom 972 51 Handlová, Morovnianska cesta 45/5 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov,

- parcela C-KN č. 1436/363 – zastavaná plocha o výmere 24 m2 v celosti
- parcela C-KN č. 1436/366 – zastavaná plocha o výmere 24 m2 v podiele 1/8-ina
v prospech Boris Rendek a manželka Ing. Dana Rendeková, obaja trvale bytom 972 51 Handlová, Okružná 19/8 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov,

- parcela C-KN č. 1436/364 – zastavaná plocha o výmere 24 m2 v celosti
- parcela C-KN č. 1436/366 – zastavaná plocha o výmere 24 m2 v podiele 1/8-ina
v prospech Rudolf Schwarz ml., trvale bytom 972 51 Handlová, Okružná 8/6 do výlučného vlastníctva,

- parcela C-KN č. 1436/355 – zastavaná plocha o výmere 24 m2 v celosti
- parcela C-KN č. 1436/367 – zastavaná plocha o výmere 16,77 m2 v podiele 1/22-ina
v prospech Denisa Schwarzová, trvale bytom 972 51 Handlová, Okružná 8/6 do výlučného vlastníctva,

- parcela C-KN č. 1436/357 – zastavaná plocha o výmere 24 m2 v celosti
- parcela C-KN č. 1436/367 – zastavaná plocha o výmere 16,77 m2 v podiele 1/22-ina
v prospech Mgr. Art. Barbora Špániková, trvale bytom 972 51 Handlová, Morovnianska cesta 53/10 do výlučného vlastníctva,

- parcela C-KN č. 1436/362 – zastavaná plocha o výmere 24 m2 v celosti
- parcela C-KN č. 1436/366 – zastavaná plocha o výmere 24 m2 v podiele 1/8-ina
v prospech Milan Tonhauser a manželka Ľubica Tonhauserová, obaja trvale bytom 972 51 Handlová, Okružná 11/25 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov,

za kúpnu cenu 370,66 Sk/m2, v predloženom rozsahu.


5/ Jozef Zbiták a manželka Zuzana, obaja trvale bytom 972 51 Handlová, MC 1797/64

857. SCHVAĽUJE:
predaj pozemkov v k.ú. Nová Lehota, a to :
- z parcely E-KN č. 241 – trvalý trávny porast o výmere 1993 m2 zapísanej na LV č. 221
diel 7) o výmere 32 m2
- z parcely E-KN č. 244/1 – trvalý trávny porast o výmere 977 m2 zapísanej na LV č. 221
diel 6) o výmere 52 m2
- z parcely E-KN č. 244/2 – zastavaná plocha o výmere 79 m2 zapísanej na LV č. 221
diel 4) o výmere 4 m2
ktoré vytvoria parcelu C-KN č. 42/2 – zastavaná plocha o výmere 88 m2

- z parcely E-KN č. 241 – trvalý trávny porast o výmere 1993 m2 zapísanej na LV č. 221
diel 8) o výmere 141 m2
- z parcely E-KN č. 242 – zastavaná plocha o výmere 899 m2 zapísanej na LV č. 221
diel 1) o výmere 470 m2
- z parcely E-KN č. 244/1 – trvalý trávny porast o výmere 977 m2 zapísanej na LV č. 221
diel 5) o výmere 54 m2
- z parcely E-KN č. 244/2 – zastavaná plocha o výmere 79 m2 zapísanej na LV č. 221
diel 3) o výmere 75 m2
ktoré vytvoria parcelu C-KN č. 42/3 – zastavaná plocha o výmere 740 m2

- z parcely E-KN č. 242 – zastavaná plocha o výmere 899 m2 zapísanej na LV č. 221
diel 2) o výmere 70 m2
ktoré vytvoria parcelu C-KN č. 42/4 – zastavaná plocha o výmere 70 m2

za kúpnu cenu 140,- Sk/m2 v prospech Jozef Zbiták a manželka Zuzana, obaja trvale bytom 972 51 Handlová, Morovnianska cesta 1797/64, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v celosti, v predloženom rozsahu.

K bodu 3/
Úprava rozpočtu Mestskej knižnice Handlová na rok 2008


Mestské zastupiteľstvo :

858. BERIE NA VEDOMIE:
návrh úpravy rozpočtu Mestskej knižnice Handlová na rok 2008, predložený Mgr. Danielou Mikulášovou, riaditeľkou MsK, bez výhrad.

859. SCHVAĽUJE:
úpravu rozpočtu Mestskej knižnice Handlová na rok 2008 v predloženom rozsahu.

K bodu 4/
Úprava rozpočtu Domu kultúry Mesta Handlová na rok 2008


Mestské zastupiteľstvo :

860. BERIE NA VEDOMIE:
návrh úpravy rozpočtu Domu kultúry Mesta Handlová na rok 2008, predložený Mgr. Jarmilou Žiškovou, riaditeľkou Domu kultúry, bez výhrad


861. SCHVAĽUJE:
úpravu rozpočtu Domu kultúry Mesta Handlová na rok 2008 v predloženom rozsahu.K bodu 5/
A/ Zmena zloženia Komisie správy majetku mesta pri MsZ Mesta Handlová

Mestské zastupiteľstvo :

862. BERIE NA VEDOMIE:
vzdanie sa funkcie predsedu Komisie správy majetku mesta a podnikateľskej činnosti pri Mestskom zastupiteľstve Mesta Handlová poslanca Mestského zastupiteľstva p. Roberta Šuníka z dôvodu pracovnej vyťaženosti, predložené Dušanom Klasom, zástupcom primátora mesta.

863. ODVOLÁVA:
poslanca Mestského zastupiteľstva Mesta Handlová p. Roberta Šuníka z funkcie predsedu Komisie správy majetku mesta a podnikateľskej činnosti pri Mestskom zastupiteľstve na základe písomného vzdania sa funkcie.

864. VOLÍ:
poslanca Mestského zastupiteľstva Mesta Handlová Ing. Blažeja Litvu za predsedu Komisie správy majetku mesta a podnikateľskej činnosti pri Mestskom zastupiteľstve Mesta Handlová.


B/ Zmena zloženia Komisie ekonomickej pri MsZ Mesta Handlová

Mestské zastupiteľstvo :

865. BERIE NA VEDOMIE:
návrh na voľbu Ing. Marty Švecovej za člena Komisie ekonomickej pri Mestskom zastupiteľstve Mesta Handlová, predložený Dušanom Klasom, zástupcom primátora mesta.


866. VOLÍ:
Ing. Martu Švecovú za člena Komisie ekonomickej pri Mestskom zastupiteľstve Mesta Handlová.C/ Voľba člena do Správnej rady Asterion, n. o. Handlová

Mestské zastupiteľstvo :

867. BERIE NA VEDOMIE:
zánik členstva p. Roberta Šuníka, poslanca Mestského zastupiteľstva Mesta Handlová v Správnej rade Asterion, n.o. Handlová odstúpením podľa § 22 písm. b) zákona č. 213/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov.

868. BERIE NA VEDOMIE:
návrh na voľbu Ing. Jozefa Tonhausera, prednostu Mestského úradu v Handlovej za člena Správnej rady Asterion, n.o. Handlová, predložený Dušanom Klasom, zástupcom primátora mesta.

869. VOLÍ:
Ing. Jozefa Tonhausera, prednostu Mestského úradu v Handlovej za člena Správnej rady Asterion, n.o. Handlová v súlade s Článkom 6 bod 4. a bod 2. Štatútu Asterion, n.o. Handlová.

K bodu 6/
Nominácie na udelenie ocenení mesta - Handlovské Katarínske dni 2008


Mestské zastupiteľstvo :

870. BERIE NA VEDOMIE:
nominácie na udelenie ocenení mesta v kategóriách - Cena mesta a Cena primátora mesta za rok 2008, v rámci Handlovských Katarínskych dní 2008, predložené Ing. Rudolfom Podobom, primátorom mesta.

871. BERIE NA VEDOMIE:
poslanecký návrh Ing. Jarmily Podobovej na schválenie udelenia Ceny mesta Göldrichovi Jánovi (in memoriam).

872. NESCHVAĽUJE:
poslanecký návrh Ing. Jarmily Podobovej na schválenie udelenia Ceny mesta Göldrichovi Jánovi (in memoriam).

873. SCHVAĽUJE:
udelenie ocenení mesta - Handlovské Katarínske dni 2008 nasledovne :
A/ Cena mesta ( § 27 Štatútu mesta) :
- Spolok dychovej hudby Handlová - 95 ročná tradícia dychovej hudby v Handlovej – unikátnosť dlhoročnej existencie hudobného telesa, reprezentovanie na podujatiach mesta
-. Ing. Ján Sluka - rozvoj priemyselnej zóny v Handlovej
- Ing. Ján Krausko a kolektív študentov Spojenej školy Handlová - tohtoročné víťazstvá v medzinárodnej súťaži NETWORKING ACADEMY GAMES 2008 a CISCO OLYMP 2008 v kategórií HS3 ( budúci profesionáli v oblasti informatizačných technológii so zameraním na počítačové siete ),
B/ Cena primátora mesta ( § 28 Štatútu mesta )
- Anton Michele – kapelník baníckej dychovky v Handlovej, v tomto roku sa dožil životného jubilea 70 rokov
- Imrich Frílvaldský - za udržovanie tradícií v oblasti športu , 40 rokov pôsobenia, v tomto roku sa dožil životného jubilea 75 rokov
- Jozef Moravčík ( in memoriam ) - Rodák z Očovej prežil celý svoj život v Handlovej. Opustil nás v tomto roku vo veku 82 rokov. Bol to Handlovčan, ktorý si vždy našiel cestu ku všetkým osobnostiam, ktoré navštívili naše mesto. Mohli ste sa s ním stretnúť na všetkých podujatiach mesta, kde viedol rozhovory so štátnikmi a významnými osobnosťami. Nikdy im nezabudol venovať kúsok so svojej tvorby – obrazy starej Handlovej, portréty, ktoré sa stali spomienkou na naše mesto. Celoživotná angažovanosť, aktívne občianstvo, ortodoxný baník.

K bodu 7/
Voľba členov nástupníckeho Detského a mládežníckeho parlamentu


Mestské zastupiteľstvo :

874. BERIE NA VEDOMIE:
návrh na delegovanie nových členov do Detského a mládežníckeho parlamentu Mesta Handlová v školskom roku 2008/2009, predložený Mgr. Máriou Schwarczovou, riaditeľkou CVČ Relax v Handlovej, bez výhrad.

875. VOLÍ:
nových členov Detského a mládežníckeho parlamentu Mesta Handlová v školskom roku 2008/2009 podľa predloženého návrhu.

K bodu 8/
Informatívna správa konateľa MsBP Handlová, s. r. o. a primátora mesta o prideľovaní bytových a nebytových priestorov za III. štvrťrok 2008


Mestské zastupiteľstvo :

876. BERIE NA VEDOMIE:
informatívnu správu o prideľovaní bytových a nebytových priestorov za 3.štvrťrok 2008, predloženú primátorom mesta, Ing. Rudolfom Podobom a Ing. Rudolfom Vlkom, konateľom spoločnosti MsBP Handlová, s. r. o., bez výhrad.

K bodu 9/
Informatívna správa hlavnej kontrolórky mesta o výsledkoch vykonaných kontrol za III. štvrťrok 2008

Mestské zastupiteľstvo :

877. BERIE NA VEDOMIE:
informatívnu správu kontrolórky o výsledkoch vykonaných kontrol za III. štvrťrok 2008, predloženú Ing. Danou Bedušovou, hlavnou kontrolórkou Mesta Handlová, bez výhrad.

Ing. Rudolf PODOBA
primátor mesta


Zástupca primátora mesta : Dušan Klas
Overil dňa : 31. 10. 2008

Overovateľ : Karol Kučera
Overil dňa : 31. 10. 2008

Overovateľ : Miroslav Gazdarica
Overil dňa : 31. 10. 2008

Zapísala : Beáta Pozníková
Dňa : 31. 10. 2008


dnes je: 21.7.2019

meniny má: Daniel

podrobný kalendár

webygroup

English version
Úvodná stránka