Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

MsZ Handlová: pozvánky, uznesenia, návrhy VZN, zápisnice

Poslanecký zbor mesta Handlová, volebné obdobie 2018 - 2022

Ustanovujúce zastupiteľstvo po voľbách z 10.11.2018 sa konalo v Handlovej  10.12.2018 a všetci zvolení zátupcovia samosprávy zložili zákonom predpísaný sľub a stali sa zástupcami samosprávy mesta Handlová 

Zoznam poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Handlová, volebné obdobie 2018-2022  V príprave: fotogalérie a stručné životopisy, ako aj aktuálny rokovací poriadok a plán rokovaní nájdete po kliknutí sem.


 

Pozvánka na zasadanie 31.10.2019

Pozvánka na zasdnutie MsZ 31.10.20019

PRIMÁTORKA MESTA HANDLOVÁ Mgr. SILVIA GRÚBEROVÁ

P O Z V Á N K A

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení jeho neskorších zmien a doplnkov

zvolávam 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Handlová

vo štvrtok 31. októbra 2019 o 14.00 h

vo veľkej zasadacej miestnosti MsÚ  Handlová.

 

PROGRAM:

 1. Otvorenie,  Vykoná: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta 
 2. Kontrola uznesení a odpovede na otázky poslancov MsZ
 3. Nakladanie s majetkom mesta, predkladajú: písomne- Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta, Ing. Simona Mihalusová, odd. daní, majetku a podnikateľskej činnosti MsÚ
 4. Návrh na zverenie majetku mesta rozpočtovým organizáciám, predkladá: písomne – Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického odd. MsÚ
 5. Návrh plánu zasadnutí MR a MsZ na I. polrok 2020, predkladá: písomne - Ing. Tibor Kolorédy, prednosta  MsÚ
 6. Informatívna správa o činnosti DaMP za školský rok 2018/2019, predkladá: písomne – v.z. Ing. Vlasta Reisová, koordinátorka DaMP, Adriana Janíková, zástupkyňa primátora DaMP
 7. Navýšenie základného imania spoločnosti MsBP Handlová, s. r. o. s vkladom dielne a sociálneho zariadenia na Ul. pekárska č. 12, predkladá:  písomne – Ing. Rudolf Vlk, konateľ spoločnosti 
 8. A/ Informatívna správa o činnosti Bytovej rady mesta Handlová za obdobie od 06/2019 B /Zmena Rokovacieho poriadku Bytovej rady mesta Handlová, predkladá:  písomne – Ing. Rudolf Vlk, konateľ spoločnosti  
 9. Informatívna správa hlavnej kontrolórky mesta o vykonaných kontrolách, predkladá:  písomne – Ing. Dana Bedušová, hlavná kontrolórka mesta
 10. Informácia o zmene člena Komisie kultúry a cestovného ruchu MsZ mesta Handlová, predkladá: ústne  – Ing. Radoslav Iždinský, zástupca primátorky mesta  
 11. Informácia o zmene člena Dozornej rady spoločnosti HATER – Handlová s.r.o., predkladá: písomne- Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta
 12. Rôzne
 13. A/ Informácia o zisteniach a záveroch Úradu pre verejné obstarávanie vo veci konania o preskúmanie úkonov- zadávanie koncesie na služby na predmet zákazky „Rekonštrukcia a prevádzka mestskej plavárne Handlová“, predkladá: písomne – Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického odd. MsÚ B/ Informácia o zmenách organizačnej schémy MsÚ, predkladá: ústne – Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta
 14. Návrh udelenia ocenení mesta pri príležitosti Handlovských Katarínskych dní za rok 2019, predkladajú: písomne- Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta, Mgr. Jana Paulinyová, vedúca kancelárie primátorky mesta
 15. Diskusia
 16. Interpelácia
 17. Záver

                                                                                         Mgr. Silvia Grúberová, v. r

primátorka mesta

Za správnosť vyhotovenia                : Ing. Stanislava Kriváňová, sekretariát prednostu MsÚ

Dňa                                                   : 17.10.2019

Zasadanie zo dňa 26.6.2003

U Z N E S E N I E zo 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Handlovej

UZNESENIE

zo 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Handlovej,
konaného dňa 26. júna 2003


Mestské zastupiteľstvo

BERIE NA VEDOMIE :

81. Správu o hospodárení NsP Handlová k 31.3.2003.

82. Návrh rekonštrukcie a opravy verejného osvetlenia.

83. Výsledky hospodárenia mesta Handlová za I. štvrťrok 2003 :
Bežný rozpočet :
------------------
rozpočet pred I. úpravou skutočnosť I. Q
Bežné príjmy : 75 325 32 717
Prebytok hosp. r. 2002 na b. ú. +3 131
-------------------------------------------------------------------------------
BP celkom 75 325 35 848

Bežné výdavky : 75 325 14 706
Výdavky na školy-PS-prevádz. + 2 838
- mzdy 9 630
Vysporiad. záväzkov z VH + 1 419
---------------------------------------------------------------------------------
BV celkom : 75 325 28 593

Kapitálový rozpočet :
------------------------
Kapitálové príjmy : 3 017 484
Kapitálové výdavky : 3 017 1 649

REKAPITULÁCIA :

Príjmy P+K 35 848 Výdavky B+K 28 593
+ 484 + 1 649
-------------------------------- ------------------------------------
Príjmy spolu: 36 332 Výdavky spolu: 30 242

Hospodársky výsledok /zostatok bežných účtov/: 6 090
----------------------------------------------------------------------------------
/ v tom : zost. HV r. 2002 - neprevedený 10% odvod do RF - 149
- 1. úprava-prevod do príjmov - 1 342

84. Informatívnu správu o plnení ukladacej časti uznesení Mestského zastupiteľstva v Handlovej od novembra 2002 do mája 2003.
SCHVAĽUJE :

85. Zachovanie súčasného stavu Špeciálneho detského zariadenia na Ul. Ferka Nádaždyho.

86. Rozšírenie organizačnej štruktúry MsÚ v Handlovej o 1 funkčné miesto pre výkon stavebného poriadku a územného plánovania vrátane vyvlastňovacieho konania v rámci Spoločného obecného úradu od 1.4.2003.

87. Rekonštrukciu verejného osvetlenia vo finančnom náklade a časovom harmonograme v zmysle predloženej správy "Návrh rekonštrukcie a opravy verejného osvetlenia".

88.
1) zámenu nehnuteľností podľa geometrického plánu č.315-62388-357-97 podľa ktorého :
- diel 21) o výmere 13 m2, diel 1) o výmere 72 m2 a diel 3) o výmere 38 m2, ktoré sú vo vlastníctve mesta Handlová prejdú do vlastníctva Výrobného družstva MLAĎ. Pozemky o celkovej výmere 123 m2 sú lokalizované v areály družstva
- diel 18) o výmere 15 m2, diel 19) o výmere 141 m2, diel 20) o výmere 15 m2, diel 22) o výmere 5 m2, ktoré sú vo vlastníctve Výrobného družstva MLAĎ prejdú do vlastníctva mesta Handlová. Pozemky o celkovej výmere 176 m2 sú začlenené do chodníka a verejnej komunikácie

2) že, rozdiel vo výmere zamieňaných nehnuteľností nebude predmetom
finančného vyrovnania

3) predaj nehnuteľností z majetku mesta a to pozemky parc. č. .487/1 - zastavaná plocha o výmere 93 m2,parc. č.487/3 - zastavaná plocha o výmere 101 m2, parc. č.487/7 - zastavaná plocha o výmere 36 m2, 487/9 - zastavaná plocha o výmere 126 m2, parc. č.487/10 - zastavaná plocha o výmere 165 m2, v k. ú. Handlová v prospech PhDr. Ružena Dobiášová bytom 911 01 Trenčín do vlastníctva v celosti za cenu 200,- Sk/m2 za účelom dodatočného vysporiadania pozemkov pod stavbou č.s.1651 a jej príslušenstva

4) odpredaj nehnuteľností z majetku mesta a to pozemok parc.č.1227/3 - zastavaná plocha o výmere 40 m2, parc.č.4472/2 - zastavaná plocha o výmere 40 m2, parc.č.4472/3 - zastavaná plocha o výmere 47 m2, parc.č.1228/3 - záhrada o výmere 5 m2, parc.č.4472/4- zastavaná plocha o výmere 145 m2, parc.č.1228/4 - záhrada o výmere 37 m2 v k.ú. Handlová v prospech Ľuboš Majdlen bytom 972 51 Handlová,  do vlastníctva v celosti za cenu 150,- Sk/m2

5) odpredaj nehnuteľnosti podľa geometrického zamerania č.208-91/2003 a to parc. č.5189/2 - orná pôda o výmere 484 m2 v k.ú. Handlová v prospech Štefan Škoda a manž. Ľubica obaja bytom 972 51 Handlová, do BSM za cenu 150,- Sk/m2 za účelom výstavby rodinného domu.6) Odklad platenia splátok v zmysle kúpnej zmluvy na dobu 3 mesiacov t.j. jún až august p. Jaroslavovi Malinovi ,Kanianka.

7) Odpredaj pozemku v k.ú. Handlová parc. č. 1436/330 vo výmere 185 m2 ako novovytvorenú parcelu z pôvodnej parc č. 1436/180 podľa geometrického zamerania v prospech Mgr. Helena Galbavá, 972 51 Handlová za účelom výstavby lekárne za cenu 150,- Sk/m2.

8) Odkúpenie majetku ŠKF Baník Handlová za 700 tis. Sk

89.
I.) 2. úpravu rozpočtu Mesta Handlová na rok 2003 takto:

- zvýšenie bežných príjmov + 4 921 tis. Sk
- zvýšenie bežných výdavkov + 4 921 tis. Sk
- zvýšenie kapitálových príjmov + 5 715 tis. Sk

- zvýšenie kapitálových výdavkov + 2 785 tis. Sk

čím sa upraví rozpočet takto:

BP: 119 146 tis. Sk BV: 119 146 tis. Sk
+ 4 921 tis. Sk + 4 921 tis. Sk
––––––––––––- –––––––––––––-
BP celkom: 124 067 tis. Sk BV celkom: 124 067 tis. SkKP: 4 620 tis. Sk KV: 4 620 tis. Sk
+ 5 715 tis. Sk + 2 785 tis. Sk
––––––––––––- –––––––––––––-
KP celkom: 10 335 tis. Sk KV celkom: 7 405 tis. Sk

Prebytok kapitál. rozpočtu: + 2 930 tis.. Sk

II.) Rozpočty mestských rozpočtových organizácií na r. 2003 takto:

ZŠ Mierové námestie 1 691 613,04 Sk
ZŠ Morovnianska cesta 1 328 663,56 Sk
ZŠ Školská 1 503 978,64 Sk
ZŠ Krššákovej 571 671,36 Sk
ZUŠ 509 294,00 Sk
CVČ Relax 359 397,40 Sk
Školy s právnou subjektivitou spolu: 5 964 618,00 Sk

MŠ Dimitrovova 280 000,- Sk
ŠSZ pri MŠ Dim 15 000,- Sk
MŠ Cintorínska 430 000,- Sk
ŠSZ pri MŠ Cintor. 18 000,- Sk
MŠ SNP 300 000,- Sk
ŠSZ pri MŠ SNP 17 000,- Sk
MŠ Morovnianska cesta 1 040 000,- Sk
ŠSZ pri MŠ MC 19 382,- Sk
MŠ Mostná ul. 900 000,- Sk

ŠSZ pri MŠ Mostná 18 000,- Sk
Predškolské zariadenia spolu: 3 037 382,- Sk

Školy a predškolské zariadenia spolu: 9 002 000,- Sk.

90. Návrh programu rokovaní Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva na II. polrok 2003.

91. PhDr. Miroslava Holčeka za kronikára mesta Handlová.

92. Vo funkcii zapisovateľky komisie vzdelávania p. Zuzanu Stehlíkovú, referentku pre ekonomiku a majetok školstva MsÚ

93. Bezodplatný prevod akcií Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. B. Bystrica na mesto Handlová a to v počte závislom od počtu obyvateľov mesta Handlová.

94. Doplnenie Zriaďovacej listiny rozpočtových organizácií mesta Handlová
ZŠ - Školská ulica , ZŠ Mierové námestie, ZŠ Morovnianska cesta , ZŠ. M. Krššákovej , ZUŠ a CVČ Relax v časti Predmet činnosti - hlavná činnosť o nasledovné ustanovenia :
- rozpočtová organizácia je oprávnená na všetky právne úkony súvisiace so správou zvereného majetku, a to najmä na právne úkony smerujúce k uzatváraniu a vypovedaniu nájomných zmlúv,
- rozpočtová organizácia je oprávnená vo vlastnom mene podávať návrhy za mesto Handlová a v mene mesta Handlová konať pred súdmi vo veciach týkajúcich sa
vypratania nebytových priestorov, neplatnosti právnych úkonov, zaplatenia pohľadávky aj s príslušenstvom a na ďalšie právne úkony smerujúce k ochrane práv a oprávnených záujmov mesta Handlová, ktoré sa týkajú spravovaného majetku a je oprávnená zastupovať mesto pred orgánmi štátnej správy, fyzickými a právnickými osobami.

95. Dodatok k Zriaďovacej listine Základných škôl :
- Morovnianska cesta
- Školská ulica
prvá veta sa dopĺňa o nasledovný text : " V zmysle § 1 ods. 1 zákona č. 29/84 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov".

96. Úver ."Superlinka" z PKB, a.s. vo výške 3 mil. Sk na realizáciu rekonštrukcie a opravy verejného osvetlenia mesta Handlová.

NESCHVAĽUJE :

97. Ročný odklad výstavby zdroja tepla podľa projektu HBP, a.s. Prievidza.

98. Zámer navrhovanej zámeny nehnuteľností v k.ú. Handlová medzi parc. č.1881/2 a časťou parc. č.1879/2

99. Žiadosť Občianskeho združenia Demokracia - Slovensko o prevedenie nehnuteľnosti Detské jasle na Dimitrovovej ulici za 1,- Sk.
ZRUŠUJE :

100. Uznesenie č.362.2) zo zasadnutia konaného dňa 26.2.2002, ktorým bol schválený odpredaj pozemkov v prospech Mlaď v. d. Handlová

101. Pôvodné uznesenie MsZ č.444.2.9) zo zasadnutia konaného dňa 10.9.2002, ktorým bol schválený odpredaj pozemku parc č.5189 v prospech Igor Škrovina a Erika Kováčiková a ktorého realizácia prevodu vlastníckeho práva nebola zrealizovaná

102. Uznesenie č. 179 zo zasadnutia MZ konaného dňa 14.júla 2000.

103. Uznesenie zo zasadnutia MZ č. 392 konaného dňa 30. apríla 2002.

ODVOLÁVA :

104. Z funkcie člena komisie správy mestského majetku a príspevkových organizácií mesta p. Jozefa Urbana.

ODPORÚČA :

105. Primátorovi mesta uzavrieť nájomnú zmluvu o dočasnom užívaní pozemkov na pozemky parc. č.486/2 - zastavaná plocha o výmere 163 m2 , parc. č.486/3 - zastavaná plocha o výmere 74 m2 v k.ú. Handlová s PhDr Ruženou Dobiášovou bytom 911 01 Trenčín, kpt. Jaroša 20 za cenu v súlade so Zásadami, ktorými sa určuje spôsob a výška nájomného.

TRVÁ :

106. Na pôvodnom uznesení MsZ č.251 zo dňa 16.11.1996.

POVERUJE :

107. Primátora mesta Handlová navrhnúť výberovú komisiu na riešenie teplofikácie mesta Handlová a po prerokovaní v Mestskej rade ju vymenovať.

UKLADÁ :

108. ŠKF Baník Handlová vysporiadať záväzky futbalového klubu do konca roku 2003 v predloženom rozsahu.

Ing. Peter Hromádka
primátor mesta


prednosta MsÚ : Ing. Tibor Kolorédy
overovateľ : Silvester Gašparovič
overovateľ : Eduard Straka
zapisovateľka : Jana Grenčíková


dnes je: 24.10.2019

meniny má: Kvetoslava

podrobný kalendár

webygroup

English version
Úvodná stránka