Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

MsZ Handlová: pozvánky, uznesenia, návrhy VZN, zápisnice

Poslanecký zbor mesta Handlová, volebné obdobie 2018 - 2022

Ustanovujúce zastupiteľstvo po voľbách z 10.11.2018 sa konalo v Handlovej  10.12.2018 a všetci zvolení zátupcovia samosprávy zložili zákonom predpísaný sľub a stali sa zástupcami samosprávy mesta Handlová 

Zoznam poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Handlová, volebné obdobie 2018-2022  V príprave: fotogalérie a stručné životopisy, ako aj aktuálny rokovací poriadok a plán rokovaní nájdete po kliknutí sem.


 

Pozvánka na zasadanie 31.10.2019

Pozvánka na zasdnutie MsZ 31.10.20019

PRIMÁTORKA MESTA HANDLOVÁ Mgr. SILVIA GRÚBEROVÁ

P O Z V Á N K A

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení jeho neskorších zmien a doplnkov

zvolávam 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Handlová

vo štvrtok 31. októbra 2019 o 14.00 h

vo veľkej zasadacej miestnosti MsÚ  Handlová.

 

PROGRAM:

 1. Otvorenie,  Vykoná: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta 
 2. Kontrola uznesení a odpovede na otázky poslancov MsZ
 3. Nakladanie s majetkom mesta, predkladajú: písomne- Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta, Ing. Simona Mihalusová, odd. daní, majetku a podnikateľskej činnosti MsÚ
 4. Návrh na zverenie majetku mesta rozpočtovým organizáciám, predkladá: písomne – Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického odd. MsÚ
 5. Návrh plánu zasadnutí MR a MsZ na I. polrok 2020, predkladá: písomne - Ing. Tibor Kolorédy, prednosta  MsÚ
 6. Informatívna správa o činnosti DaMP za školský rok 2018/2019, predkladá: písomne – v.z. Ing. Vlasta Reisová, koordinátorka DaMP, Adriana Janíková, zástupkyňa primátora DaMP
 7. Navýšenie základného imania spoločnosti MsBP Handlová, s. r. o. s vkladom dielne a sociálneho zariadenia na Ul. pekárska č. 12, predkladá:  písomne – Ing. Rudolf Vlk, konateľ spoločnosti 
 8. A/ Informatívna správa o činnosti Bytovej rady mesta Handlová za obdobie od 06/2019 B /Zmena Rokovacieho poriadku Bytovej rady mesta Handlová, predkladá:  písomne – Ing. Rudolf Vlk, konateľ spoločnosti  
 9. Informatívna správa hlavnej kontrolórky mesta o vykonaných kontrolách, predkladá:  písomne – Ing. Dana Bedušová, hlavná kontrolórka mesta
 10. Informácia o zmene člena Komisie kultúry a cestovného ruchu MsZ mesta Handlová, predkladá: ústne  – Ing. Radoslav Iždinský, zástupca primátorky mesta  
 11. Informácia o zmene člena Dozornej rady spoločnosti HATER – Handlová s.r.o., predkladá: písomne- Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta
 12. Rôzne
 13. A/ Informácia o zisteniach a záveroch Úradu pre verejné obstarávanie vo veci konania o preskúmanie úkonov- zadávanie koncesie na služby na predmet zákazky „Rekonštrukcia a prevádzka mestskej plavárne Handlová“, predkladá: písomne – Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického odd. MsÚ B/ Informácia o zmenách organizačnej schémy MsÚ, predkladá: ústne – Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta
 14. Návrh udelenia ocenení mesta pri príležitosti Handlovských Katarínskych dní za rok 2019, predkladajú: písomne- Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta, Mgr. Jana Paulinyová, vedúca kancelárie primátorky mesta
 15. Diskusia
 16. Interpelácia
 17. Záver

                                                                                         Mgr. Silvia Grúberová, v. r

primátorka mesta

Za správnosť vyhotovenia                : Ing. Stanislava Kriváňová, sekretariát prednostu MsÚ

Dňa                                                   : 17.10.2019

Zasadanie zo dňa 24.4.2014

Pozvánka na 43. zasadnutie MsZ mesta Handlová dňa 24.4.2014

PRIMÁTOR  MESTA  HANDLOVÁ

Ing. Rudolf Podoba

     P O Z V Á N K A

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 43. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Handlová, ktoré sa bude konať vo štvrtok 24. apríla 2014 o 14,00 h, vo veľkej zasadacej miestnosti MsÚ Handlová, s nasledovným programom:

PROGRAM:

1. Otvorenie, Vykoná:  Ing. Rudolf Podoba, primátor mesta

2. Nakladanie s majetkom mesta. Predkladá : písomne – Ing. Rudolf Podoba, primátor mesta, Ing. Tatiana Molnárová,  ved. odd. daní, majetku a podnikateľskej činnosti MsÚ

3. Návrh prísediacich členov Okresného súdu Prievidza (schválenie). Predkladá : písomne – Ing. Tatiana Molnárová,  ved. odd. daní, majetku a podnikateľskej činnosti MsÚ

4. Vyhodnotenie a aktualizácia akčných plánov prijatých na plnenie opatrení vyplývajúcich z Koncepcie  práce s deťmi a mládežou. Predkladá: písomne – Mgr. Mária Solariková, riaditeľka Centra voľného času

5. Program poskytnutia finančných prostriedkov na podporu aktivít detí a mládeže mesta Handlová  na rok 2014. Predkladá: písomne - Ing. Jarmila Podobová, predsedníčka Komisie vzdelávania, práce s deťmi a mládežou

6.  Plán zasadnutí MR a MsZ na II. polrok 2014. Predkladá : písomne – Ing. Jozef Tonhauser, prednosta  MsÚ

7. Návrh plánu práce hlavnej kontrolórky mesta na II. polrok  2014. Predkladá: písomne - Ing. Dana Bedušová, hlavná kontrolórka mesta

8.  Informatívna správa hlavnej kontrolórky mesta o výsledkoch vykonaných kontrol. Predkladá :  písomne - Ing. Dana Bedušová, hlavná kontrolórka mesta

 9. Informatívna správa o prideľovaní bytových a nebytových priestorov za I. štvrťrok 2014. Predkladá : písomne – Ing. Rudolf Vlk, konateľ MsBP, s. r. o

10. Diskusia

11.  Interpelácia

12.  Záver

 v. r.   Ing. Rudolf PODOBA, v. r.

primátor mesta

Za správnosť:  Jana Grenčíková ml., sekretariát prednostu MsÚ

V Handlovej dňa :  9.4.2014

 


dnes je: 24.10.2019

meniny má: Kvetoslava

podrobný kalendár

webygroup

English version
Úvodná stránka