Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Aktuálne z Handlovej

Podujatia

Nová predajná výstava v Handlovej má vernisáž 26.9.2017. Zažite krásu obrazov.

vystava_predajna.jpg


Predajná výstava umeleckých diel vytvorených počas 3. maliarskeho sympózia v Handlovej potrv ...viac...

Zverejnené 26.9.2017 -JO-


 

Dni Európskeho kultúrneho dedičstva v Handlovej

PLAGAT_DEKD_2017_HANDLOVA.jpg


Pozývame na Dni európskeho kultúrneho dedičstva v Handlovej. Urobte fotografiu z DEKD 2017 v ...viac...

Zverejnené 20.9.2017 -JO-


 

Paletárium 2017

PLAGAT_Paletárium HANDLOVÁ.jpg


Paletárium 2017alebo tvorivé aktivity v KAG v Handlovej Paletárium 2017 - názov projek ...viac...

Zverejnené 21.9.2017 -JO-


 

Blší trh v Handlovej ! PRE NEPRIAZNIVÉ POČASIE, PRESUNUTÉ NA SOBOTU 7.OKTÓBRA 2017!!! Ak nepredávate určite výhodne kúpite!

PLAGAT_BLSI_TRH_2017.jpg


Pre nepriaznivé počasie, podujatie presunuté na sobotu   7. októbra 2017. Natália Hromádk ...viac...

Zverejnené 11.9.2017 -JP-
Aktualizované: 26.9.2017 -JP-


 

Bežali dňom i nocou od Tatier k Dunaju

FOTO Achilles

Bežecký klub ŠK ACHILLES Handlová sa 18. -19. augusta 2017 zúčastnil najväčšieho štafetového behu na ...viac...

Zverejnené 7.9.2017 -JP-


 

Všeobecné

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, závod Prievidza, prevádzka vodovodu Handlová oznamuje, že v stredu 27.septembra 2017 bude odstavená dodávka vody.

logo.png


Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, oznamuje, že v stredu 27. septembra 2017 ...viac...

Zverejnené 31.8.2017 -JO-
Aktualizované: 26.9.2017 -JO-


 

Volebná kampaň do VÚC - rovnosť prezentácie kandidátov

Erb Handlova_web.png


TS Handlová 19.9.2017 Ako sa budú prezentovať kandidáti do župných volieb v Handlovej ...viac...

Zverejnené 20.9.2017 -JO-
Aktualizované: 26.9.2017 -JP-


 

Od stredy 27.9.2017 sa bude opravovať parkovisko za Domom kultúry

Mapka etáp opravy parkoviska v Handlovej

Z dôvodu zvýšenia kvality spevnených a parkovacích plôch sa v Handlovej začína od stredy 27.9.2017 s ...viac...

Zverejnené 26.9.2017 -JP-


 

V Handlovej sa opravujú cesty a chodníky. Aktuálne oznamy o lokalitách, dopravnej situácii a harmonogram. V auguste sa začína s opravou komunikácie v mestskej časti Nová Lehota aj Morovno

Ilustračné foto - cesta

Začalo sa s opravou parkoviska a priľahlých komunikácií za Domom kultúry 21.9.2017 Na základe ...viac...

Zverejnené 11.4.2017 -JP-
Aktualizované: 21.9.2017 -JO-


 

Pozvánka s programom na MsZ mesta Handlová 28.9.2017.

Erb mesta Handlová


PRIMÁTOR  MESTA  HANDLOVÁ
Ing. Rudolf Podoba
P O Z V Á N K A V zmysle zákona ...viac...

Zverejnené 12.4.2017 -JP-
Aktualizované: 13.9.2017 -JP-


 

 

Výberové konanie na riadteľa/riaditeľku Základnej umeleckej školy v Handlovej. Prihlášky do 28. júla 2017Vytlačiť
 

Mesto Handlová so sídlom Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

V ý b e r o v é   k o n a n i e 

na obsadenie miesta riaditeľa Základnej umeleckej školy, Poštová 58, Handlová

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky, iné kritéria a požiadavky:

 1. stupeň vzdelania a odbor vzdelania pre uvedený druh školy stanovené vyhláškou MŠ SR        č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,
 2. najmenej päť rokov pedagogickej činnosti,
 3. vykonanie prvej atestácie,
 4. spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 5. občianska bezúhonnosť,
 6. zdravotná spôsobilosť (telesná spôsobilosť a duševná spôsobilosť),
 7. ovládanie štátneho jazyka,
 8. predloženie návrhu koncepcie rozvoja ZUŠ, Poštová 58, Handlová,
 9. riaditeľ školy musí najneskôr do troch rokov od ustanovenia do funkcie riaditeľa školy absolvovať funkčné vzdelávanie.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • doklady o dosiahnutom stupni vzdelania,  vrátane vysvedčenia o štátnych skúškach,
 • doklad o vykonaní 1. atestácie,
 • doklad o dĺžke pedagogickej činnosti,
 • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
 • preukázanie zdravotnej spôsobilosti (telesnej a duševnej) pre výkon pozície riaditeľa – potvrdenie,
 • profesijný životopis,
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač nebol odvolaný z funkcie riaditeľa školy z dôvodov uvedených v § 3 ods. 7 písm. a) až c) a písm. e) a ods. 8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z.,
 • vypracovaný vlastný návrh koncepcie rozvoja školy,
 • písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov pre účely výberového konania (podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.).
 • Písomné žiadosti o účasť na výberovom konaní s požadovanými dokladmi (úradne overené fotokópie) posielajte alebo osobne doručte najneskôr do 28. júla 2017 do 13.00 hod. na adresu Mestský úrad – Školský úrad,  Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová. Obálku označte heslom VÝBEROVÉ KONANIE ZUŠ.
 • Dátum, miesto a hodinu výberového konania písomne oznámi príslušná rada školy tým uchádzačom, ktorí spĺňajú kritériá vyhláseného výberového konania.

V Handlovej, dňa 06.07.2017

Ing. Rudolf Podoba, primátor mesta

Vyhlásenie VK na riaditeľku/riaditeľa ZUŠ Handlová VYHLASENIE_VK_2017_ZUS_06072017.pdf VYHLASENIE_VK_2017_ZUS_06072017.pdf (70.1 kB)

 
 

dnes je: 26.9.2017

meniny má: Edita

webygroup

English version
Úvodná stránka