Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3
mesto Handlová
 
 

Aktuálne z Handlovej

Podujatia

Regionálne oslavy dňa baníkov, Handlová 1. a 2. september 2017. Pozvánky pre predajcov a informácie k podujatiu.

Banner ROBD Handlová 2017


Mesto Handlová, Hornonitranske bane Prievidza a.s. a Združenie miest a obcí hornej Nitry poz ...viac...

Zverejnené 6.7.2017 -JP-
Aktualizované: 7.7.2017 -JP-


 

Kam cez prázdniny v Handlovej? Pozrite si program na mesiace júl a august. Tešíme sa na všetkých aj 1. a 2. septembra na Regionálnych oslavách dňa baníkov 2017!

Plagát Leto v Handlovej 2017

Kam za kultúrou a športom v Handlovej alebo infolist na prázdniny 
Plaváreň mesta Handlová bu ...viac...

Zverejnené 3.7.2017 -JP-
Aktualizované: 12.7.2017 -JP-


 

Voda v handlovskom plaveckom bazéne, váš letný relax a osvieženie. Plaváreň počas letných prázdnin otvorená!

poster plavaren web.jpg


Plaváreň mesta Handlová  oznamuje, že bude počas letných mesiacov júl a august otvorená! ...viac...

Zverejnené 30.6.2017 -JO-


 

Diela významného slovenského výtvarníka sa budú prezentovať v Handlovej! Fero Lipták - Scriptorium

FeRo LiPtáK - SCRIPTORIUM.jpg


Mesto Handlová a Karpaty Art Gallery srdečne pozýva na vernisáž výstavy významného maliara, ...viac...

Zverejnené 28.6.2017 -JO-
Aktualizované: 29.6.2017 -JO-


 

Letná čitáreň a MDD so zápisom zdarma v Handlovskej knižnici

Logo MsK Handlová

Knižnica deťom k MDD Navštívte Mestskú knižnicu Handlová 1. júna 2017. Knižnica pripravila deťom ...viac...

Zverejnené 31.5.2017 -JP-


 

Všeobecné

Hodiny na veži Kostola sv. Kataríny ukazujú presný čas a zvony odbíjajú presne

IMG_0754.jpg


V týchto dňoch prechádzajúc okolo kostola upriamujeme svoj pohľad na vežu a obdivujeme krásu ...viac...

Zverejnené 20.7.2017 -JO-
Aktualizované: 21.7.2017 -JO-


 

V Handlovej sa opravujú cesty a chodníky. Aktuálne oznamy o lokalitách, dopravnej situácii a harmonogram. Zmena v MHD! Od 7. júla sa začína na Ul. J. Gagarina.

Ilustračné foto - cesta

Začala sa 3.etapa opravy na Ul. Ligetská Na základe informácií od zhotoviteľa mesto Handlová info ...viac...

Zverejnené 11.4.2017 -JP-
Aktualizované: 19.7.2017 -JO-


 

Môže vás navštíviť zamestnanec Štatistického úradu SR. Zisťovanie o používaní palív v domácnostiach. 1. 7 - 31. 8. 2017

LOGO štatistický úrad SR

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o ...viac...

Zverejnené 9.2.2017
Aktualizované: 26.6.2017 -JP-


 

Stabilizačný násyp Handlová - upozornenie

Územie násypu

Upozorňujeme  všetkých občanov na prísny zákaz ukladania akéhokoľvek odpadu na stavbe  „Stabilizačný ...viac...

Zverejnené 22.6.2017 -rv-


 

Informácia o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov v Materskej škole, Ul. SNP 27 v Handlovej.

Informácia o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov v Materskej škole, Ul. SNP 27 v  ...viac...

Zverejnené 20.6.2017 -rv-


 

 

Výberové konanie na riadteľa/riaditeľku Základnej umeleckej školy v Handlovej. Prihlášky do 28. júla 2017Vytlačiť
 

Mesto Handlová so sídlom Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

V ý b e r o v é   k o n a n i e 

na obsadenie miesta riaditeľa Základnej umeleckej školy, Poštová 58, Handlová

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky, iné kritéria a požiadavky:

 1. stupeň vzdelania a odbor vzdelania pre uvedený druh školy stanovené vyhláškou MŠ SR        č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,
 2. najmenej päť rokov pedagogickej činnosti,
 3. vykonanie prvej atestácie,
 4. spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 5. občianska bezúhonnosť,
 6. zdravotná spôsobilosť (telesná spôsobilosť a duševná spôsobilosť),
 7. ovládanie štátneho jazyka,
 8. predloženie návrhu koncepcie rozvoja ZUŠ, Poštová 58, Handlová,
 9. riaditeľ školy musí najneskôr do troch rokov od ustanovenia do funkcie riaditeľa školy absolvovať funkčné vzdelávanie.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • doklady o dosiahnutom stupni vzdelania,  vrátane vysvedčenia o štátnych skúškach,
 • doklad o vykonaní 1. atestácie,
 • doklad o dĺžke pedagogickej činnosti,
 • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
 • preukázanie zdravotnej spôsobilosti (telesnej a duševnej) pre výkon pozície riaditeľa – potvrdenie,
 • profesijný životopis,
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač nebol odvolaný z funkcie riaditeľa školy z dôvodov uvedených v § 3 ods. 7 písm. a) až c) a písm. e) a ods. 8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z.,
 • vypracovaný vlastný návrh koncepcie rozvoja školy,
 • písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov pre účely výberového konania (podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.).
 • Písomné žiadosti o účasť na výberovom konaní s požadovanými dokladmi (úradne overené fotokópie) posielajte alebo osobne doručte najneskôr do 28. júla 2017 do 13.00 hod. na adresu Mestský úrad – Školský úrad,  Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová. Obálku označte heslom VÝBEROVÉ KONANIE ZUŠ.
 • Dátum, miesto a hodinu výberového konania písomne oznámi príslušná rada školy tým uchádzačom, ktorí spĺňajú kritériá vyhláseného výberového konania.

V Handlovej, dňa 06.07.2017

Ing. Rudolf Podoba, primátor mesta

Vyhlásenie VK na riaditeľku/riaditeľa ZUŠ Handlová VYHLASENIE_VK_2017_ZUS_06072017.pdf VYHLASENIE_VK_2017_ZUS_06072017.pdf (70.1 kB)

 
 

webygroup

English version
Úvodná stránka